Kategorie
spółka komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowo – akcyjna (S.K.A.) – podatki

Spółka komandytowo – akcyjna (S.K.A.) – podatki

Zanim zaczniesz, w tym wpisie (link) przedstawiłem ogólną charakterystykę spółki komandytowo – akcyjnej, jest to kompendium, z którym powinien zapoznać się każdy, kto rozważa prowadzenie działalności w formie spółki komandytowo akcyjnej. Niniejszy artykuł jest jego rozszerzeniem w zakresie przepisów podatkowych.

Przepisom podatkowym należy poświęcić więcej uwagi, ponieważ to one są główną przyczyną popularności S.K.A. Z tego artykułu dowiesz się:

 1. jakie podatki, składki i opłaty pozwala ominąć spółka komandytowo – akcyjna,
 2. jakie są zasady opodatkowania wynagrodzenia komplementariusza z tytułu prowadzenia spraw spółki,
 3. poznasz wpływ przekształcenia na wysokość podatku.
Na końcu artykułu możesz dołączyć do darmowego programu, którego jednym z etapów jest arkusz kalkulacyjny, w którym podając kwotę prognozowanych dochodów zobaczysz ile możesz zaoszczędzić.

Danina solidarnościowa

Wspólnicy S.K.A. nie zapłacą daniny solidarnościowej, jest to spora oszczędność, bowiem ten podatek to 4% od nadwyżki dochodu ponad 1 000 000 zł.

Dlaczego wspólnicy S.K.A. nie płacą daniny solidarnościowej?

Są na to dwie odpowiedzi, najpierw ta krótsza: danina solidarnościowa to podatek nałożony ustawą o podatku dochodowych od osób fizycznych. Natomiast wypłacając zysk ze spółki komandytowo – akcyjnej płacimy podatek od dywidendy, który wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepisy dot. daniny solidarnościowej wskazują konkretne przepisy, jakiego rodzaju dochody objęte są tą stawką i nie ma tam przepisu art. 22 ustawy CIT określającej podatek od dywidendy.

Spis Treści

Kalkulator podatkowy

Poniżej znajdziesz prosty kalkulator podatkowy. Wpisz przewidywaną kwotę dochodu firmy za cały rok (dochód tj. przychody minus koszty działalności, podatkami zajmie się kalkulator). Dla uproszczenia kalkulator obejmuje kwoty do 1 000 000 zł. Jeżeli przewidujesz wyższe dochody możesz skorzystać z bardziej rozbudowanego kalkulatora dostępnego w programie przygotowującym do przekształcenia – możesz się do niego zapisać na końcu tego artykułu.

Podstawa prawna daniny solidarnościowej

Podstawa prawna daniny solidarnościowej to art. 30h ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż podstawę obliczania daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1 000 000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w następujących przepisach tej ustawy:

 • art. 27 ust. 1 – skala podatkowa,
 • art. 27 ust. 9 i 9a – dochody osiągane poza terytorium Polski,
 • art. 30b – zryczałtowany podatek od dochodów ze zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych,
 • art. 30c – podatek liniowy,
 • art. 30f – podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej.

Gdyby wypłata zysku z S.K.A. była objęta daniną solidarnościową, powyższa lista musiałaby zawierać także art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Wynagrodzenie komplementariusza za prowadzenie spraw spółki

Dochody spółki mogą być rozdzielane pomiędzy wspólników nie tylko w postaci podziału zysku. Komplementariusze mogą otrzymywać wynagrodzenie także za prowadzenie spraw spółki, które jest niezależne od końcowej wypłaty zysku.

Kiedy otrzyma ją komplementariusz uprawniony do skorzystania z kwoty wolnej od podatku (rozliczający się według skali podatkowej/na zasadach ogólnych) – zaoszczędzi kilka tysięcy złotych rocznie na podatku PIT. Dzięki temu, od dochodów osiąganych tytułem prowadzenia spraw spółki komplementariusze mogą zapłacić 17% podatku + 9% składki zdrowotnej, ale jednocześnie skorzystać z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000 zł (od tej kwoty zapłacą składkę zdrowotną!). Istotna jest tutaj sytuacja majątkowa komplementariuszy. Jeżeli mogą sobie na to pozwolić, efektywniejsze może być wypłacanie zysku raz w roku i korzystanie z tych pieniędzy przez cały rok, niż wypłata zaliczek (wątpliwości natury prawnej) czy pobieranie wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki (koszty składki zdrowotnej).

Podsumowując, dla osiągnięcia oszczędności podatkowych działanie w ramach S.K.A. należy przemyśleć i zaplanować.

Opodatkowanie VATem wynagrodzenia komplementariusza

Wynagrodzenie komplementariusza z tytułu prowadzenia spraw spółki podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. Stwierdził to Minister Finansów interpretacją z dnia 1 lipca 2015 r. W sprawie PT8.8101.280.2015TKE.

„(…), czynności polegające na prowadzeniu spraw spółki komandytowej przez Wnioskodawcę - jej komplementariusza, wykonywane za wynagrodzeniem (bez względu na sposób jego ustalenia), będą usługami w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, świadczonymi przez podatnika prowadzącego samodzielnie działalność gospodarczą i będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.”

Z pełną treścią pisma można zapoznać się na stronie Ministerstwa Finansów pod tym linkiem.

Stanowisko Ministra Finansów zostało powtórzone np. w interpretacji indywidualnej Izby Skarbowej w Poznaniu, pismo z dnia 27 kwietnia 2016 r. Sprawa nr: ILPP3/4512-1-47/16-2/AW, z pełną treścią interpretacji można zapoznać się pod tym adresem (link).

Stanowisko dotyczące podatku VAT od prowadzenia spraw spółki zostało potwierdzone w orzecznictwie sądów administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w wyroku z dnia 6 marca 2015 r. wprost potwierdził stanowisko Ministra Finansów:

„Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego prawidłowe jest stanowisko Ministra Finansów, zgodnie z którym czynności polegające na prowadzeniu spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej przez jej komplementariusza będącego spółką kapitałową, wykonywane za wynagrodzeniem, są usługami w rozumieniu art. 8 u.p.t.u., wykonywanymi przez podatnika prowadzącego samodzielnie działalność gospodarczą, a w konsekwencji podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.”

Cały wyrok dostępny na stronie z orzeczeniami sądów administracyjnych, pod tym linkiem.

Składki na ubezpieczenia społeczne

S.K.A. jest korzystna także w zakresie składek, bo w porównaniu do prowadzenia działalności w formie innych spółek osobowych tutaj są spore oszczędności.

Brak składki ZUS – wspólnicy S.K.A. nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Pod względem oszczędności niewątpliwie jest to plus, a jeśli potrzebujesz ubezpieczenia, bo np. nie przysługuje Ci z innego tytułu, możesz nawiązać ze spółką stosunek pracy.

Brak składki zdrowotnej

Wspólnicy S.K.A. również nie płacą składki zdrowotnej, a może ona wynieść nawet 9% dochodu! W takich przypadkach należy pamiętać o możliwości zawarcia z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Kosztuje to około 500 zł miesięcznie, a brak takiego ubezpieczenia powoduje, że jeżeli w nagłej sytuacji trafisz do szpitala, to wyjdziesz z niego z rachunkiem, który może być spory. Oczywiście nie skorzystasz także z konsultacji lekarskiej w ramach NFZ.

Formularz kontaktowy

Możemy porozmawiać o pomyśle na Twoją spółkę, obliczyć konsekwencje podatkowe, oszacować ryzyko i potencjalne korzyści. Wystarczy podać adres email, aby otrzymać szczegóły spotkania.

Zaliczki na poczet zysku spółki komandytowo - akcyjnej

Podział zysku dokonywany jest za rok obrotowy, jednak mając pieniądze na rachunku spółki komplementariuszom często zależy na wypłacie zaliczki, w trakcie roku obrotowego.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 3 grudnia 2020 r. wydanego w sprawie o sygn. Akt II FSK 2048/18 orzekł, iż

„wypłaty zaliczek komplementariuszowi, w trakcie roku obrotowego, pozostają nieopodatkowane”.

Wyrok jest istotny, bowiem wynika z niego, iż obowiązek podatkowy komplementariusza powstaje z chwilą wypłaty zaliczki, a przekształca się w zobowiązanie podatkowe dopiero w momencie obliczenia dochodu spółki tj. w momencie kiedy znana już będzie wysokość podatku, jaką będzie musiał zapłacić komplementariusz. W tej konkretnej sprawie, Sąd przyznał, iż zaliczki wypłacane na poczet zysku spółki komandytowo – akcyjnej nie są opodatkowane.

Niestety takie stanowisko NSA nie oznacza, iż wraz z nim zmieni się postępowanie organów podatkowych. Dlatego, dopóki nie stanie się ono jedyną wykładnią przepisów przyjętą przez organy podatkowe należy albo nie wypłacać zaliczek, a jeżeli będziecie Państwo wypłacać, trzeba zwrócić szczególną uwagę na sposób obliczania wysokości podatku do pobrania i być przygotowanym na spór z organami podatkowymi, także przed sądem administracyjnym.

Przekształcenie w spółkę komandytowo - akcyjną

Kierując się zdrowym rozsądkiem, zakładam że większość nowo powstałych spółek komandytowo – akcyjnych to kontynuacje wcześniej prowadzonych działalności gospodarczych. Taka kontynuacja może być „równoległa” polegająca na tym, że przez jakiś czas prowadzimy równolegle dwie działalności. Tę dotychczasową wygaszamy realizując dotychczasowe zobowiązania, a nowe przyjmujemy poprzez nowo powstałą S.K.A. Jednak nie zawsze jest to możliwe.

Przekształcenie aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej w S.K.A. może być konieczne kiedy posiadamy zezwolenia lub koncesje. Oczywiście o zezwolenie czy koncesję możemy wystąpić ponownie, jest to jednak czasochłonne.

Do przekształcenia zachęcają także zawarte wcześniej umowy, które musimy zrealizować. Może się okazać, że również w takiej sytuacji prowadzenie przez jakiś czas dwóch działalności równolegle będzie opłacalne. W zależności od sposobu prowadzenia działalności, istotne mogą być referencje, potrzebne w przetargach. Jednak tutaj przekształcenie nie jest jedynym rozwiązaniem i nie powinno być problemu z występowaniem w przetargach jako konsorcjum lub spółka celowa.

Nie będę kategoryczny w komentowaniu sposobu przekształcenia, bowiem wszystko zależy od konkretnych okoliczności.

Sam sposób przekształcenia też jest istotny – najprostszym sposobem, które nie jest do końca przekształceniem, to wniesienie zorganizowanego przedsiębiorstwa aportem do nowo powstałej spółki komandytowo – akcyjnej. Rozważyć należy dwie kwestie: wniesienie aportem nie pozwala przez dwa lata, nowej spółce na opodatkowanie CITem po stawce 9%, co oznacza, że jako komplementariusz zapłacisz nie 17,3% ale 19%.

Przy przekształceniu należy też pamiętać o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), który wyniesienie 0,5% wartości majątku przedsiębiorstwa.

Więcej o przekształceniu – jak przebiega i jak należy się do niego przygotować – dowiesz się z tego artykułu.

Mateusz Szczypa
radca prawny

Spółka komandytowo-akcyjna stała się „modna” w 2022 r. za sprawą zmian podatkowych wprowadzonych przez program Polski Ład.

Ale kwestie podatkowe to nie wszystko, poznaj zalety, wady i szczegóły prowadzenia działalności w tej formie [Czytaj dalej…]

Spółka komandytowo-akcyjna; Spółka komandytowo-akcyjna – podatki; person writing on white form paper

Darmowy program przygotowujący

Proponujemy czterotygodniowy, bezpłatny program przygotowujący, podczas którego dowiesz się czy S.K.A. będzie lepsza dla Twojej działalności. Co tydzień otrzymasz jeden mail:

  • ankieta – odpowiadając na zadane w niej pytania, dowiesz się czy akceptujesz ryzyko prowadzenia S.K.A. i poznasz sposoby jego ograniczenia,
  • kalkulator – uzupełniając osiągane lub prognozowane dochody zobaczysz jak zmieniają się Twoje obciążenia podatkowe w zależności od formy działalności,
  • instrukcje – kto z Twojego zespołu będzie szczególnie istotny, jakie dokumenty powinieneś już zgromadzić, na jakie koszty powinieneś być przygotowany.

Po ukończeniu programu zdobędziesz przede wszystkim dane, w opoarciu o które będziesz mógł podjąć przemyślaną decyzję.

WhatsApp
Email
LinkedIn
Kategorie
spółka komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowo - akcyjna (S.K.A.), co to jest i jak założyć?

Spółka komandytowo-akcyjna stała się „modna” w 2022 r. za sprawą zmian podatkowych wprowadzonych przez program Polski Ład. Ale kwestie podatkowe to nie wszystko, poznaj zalety, wady i szczegóły prowadzenia działalności w tej formie.

Spis treści

Spółka komandytowo-akcyjna; Spółka komandytowo-akcyjna – podatki; person writing on white form paper

Darmowy program przygotowujący

Proponujemy czterotygodniowy, bezpłatny program przygotowujący, podczas którego dowiesz się czy S.K.A. będzie lepsza dla Twojej działalności. Co tydzień otrzymasz jeden mail:

  • ankieta – odpowiadając na zadane w niej pytania, dowiesz się czy akceptujesz ryzyko prowadzenia S.K.A. i poznasz sposoby jego ograniczenia,
  • kalkulator – uzupełniając osiągane lub prognozowane dochody zobaczysz jak zmieniają się Twoje obciążenia podatkowe w zależności od formy działalności,
  • instrukcje – kto z Twojego zespołu będzie szczególnie istotny, jakie dokumenty powinieneś już zgromadzić, na jakie koszty powinieneś być przygotowany.

Po ukończeniu programu zdobędziesz przede wszystkim dane, w opoarciu o które będziesz mógł podjąć przemyślaną decyzję.

Zalety spółki komandytowo-akcyjnej

 • brak osobistej odpowiedzialności akcjonariuszy – akcjonariusze nie zajmują się sprawami spółki i mogą ją reprezentować wyłącznie jako pełnomocnicy, jednakże ponoszą odpowiedzialność tylko do wysokości zainwestowanego kapitału,
 • nie jest objęta podwójnym opodatkowaniem – na czym polega opodatkowanie tej spółki, przeczytasz poniżej,
 • możliwość wyboru opodatkowania przez akcjonariuszy: podatku liniowego lub na zasadach ogólnych,
 • możliwość szerokiego i bezpiecznego pozyskania kapitału – spółka może emitować akcje i obligacje, a ze względu na charakter spółki, nie rodzi to ryzyka wrogiego przejęcia. Więcej o tej możlwiości w części „uwagi na tle KSH i nieoczywiste korzyści”,

Wady spółki komandytowo-akcyjnej

 • podstawową wadą jest to, że komplementariusz odpowiada bez ograniczenia, całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, jak ograniczyć to ryzyko dowiesz się z innych wpisów,
 • działalność s.k.a. jest mocno sformalizowana i wymaga uchwał walnego zgromadzenia w formie notarialnej. Nie da się tego uniknąć, przynajmniej raz w roku trzeba podjąć uchwałę w tej formie,
 • wymaga prowadzenia rejestru akcjonariuszy, co wiąże się z kosztem około 100 zł miesięcznie.

Charakter spółki komandytowo - akcyjnej podstawowe informacje

To spółka osobowa, której cechą charakterystyczną są dwa rodzaje wspólników. Każda spółka tego rodzaju ma conajmniej jednego komplementariusza i jednego akcjonariusza. Komplementariusz ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, odpowiada całym swoim majątkiem. Akcjonariusze odpowiadają wyłącznie do wysokości zainwestowanego kapitału.

Firma spółki

Podstawą informacją jest to, że firma spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowo – akcyjna”, ale w obrocie dopuszczalne jest posługiwanie się skrótem S.K.A. Ważne, że jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) to w firmie S.K.A. powinna być ujawnione pełne brzmienie, co może wyglądać następująco:

Zakład Przetwórstwa Rybnego sp. z o.o. s.k.a.

Ważne! Nazwisko lub firma akcjonariusza nie może być umieszczana firmie spółki. A co jeżeli tak się stanie? Ta osoba lub firma będzie ponosiła pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki wobec osób trzecich, tak jak komplementariusz, całym swoim majątkiem. Wynika to wprost z przepisu KSH art. 127 § 4.

Podatki w S.K.A.

Stawka podatku CIT

Spółka komandytowo-akcyjna to spółka osobowa, ale objęta podatkiem CIT. Stawki tego podatku to 9% i 19%. Co do zasady, stawka 9% dotyczy tych podmiotów, których przychody nie przekraczają 2 000 000 euro rocznie. Taka informacja jest wystarczająca dla firm, którym daleko do tego limitu. Jeżeli przychody Twojej firmy oscylują w tych granicach, koniecznie zapoznaj się z tym artykułem, to pogłębiona analiza przepisów podatkowych.

Na czym polega brak podwójnego opodatkowania?

Wydaje się to niekonsekwentne, kiedy mówię, że zaletą tego rodzaju spółki jest brak podwójnego opodatkowania, a dalej informuję o stawce podatku CIT, który jest naliczany od dochodu spółki i podatku PIT od zysku wypłacanego wspólnikom. Sposób obliczania podatków dochodowych jest w tym przypadku skomplikowany, dlatego posłużę się przykładem:

W spółce X mamy dwóch wspólników: komplementariusza, który posiada 50% udziałów i akcjonariusza, który posiada pozostałe 50% udziałów. Spółka osiągnęła dochód w wysokości 1 000 000 zł. Zapłaci od tej kwoty CIT według stawki 9%, który wyniesie 90 000 zł. Do wypłaty pozostanie zysk w wysokości 910 000 zł. Komplementariusz ma 50% udziałów, dlatego przypadnie mu zysk w wysokości 455 000 zł, od którego np. w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością musiałby zapłacić PIT wg. stawki 19% czyli 86 450 zł.

Doszliśmy do cechy, która zdecydowała o popularności tego rodzaju spółki.

Komplementariusz może odliczyć od PITu (w tym przypadku 86 450 zł) CIT zapłacony przez spółkę, prorcjonalnie do jego udziału. Nasza spółka zapłaciła 90 000 zł CITu, komplementariusz posiada 50% udziałów, zatem proporcjonalnie może odliczyć 45 000 zł. Finalnie, komplementariusz zapłaci tylko 41 450 zł PITu.

Wariant, w którym komplementariusz ma 99% udziałów

Różnica ta jest jeszcze lepiej widoczna kiedy komplementariusz ma np. 99% udziałów. W takim przypadku, od 1 000 000 zł spółka zapłaci 9% CIT tj. 90 000 zł i zostanie do wypłaty 910 000 zł zysku. Komplementariusz, który posiada 99% udziałów może otrzymać analogicznie 900 900 zł zysku, od których musi zapłacić 19% PITu tj. 171 171 zł. Ale, może od tego podatku potrącić 99% podatku CIT zapłaconego przez spółkę (analogicznie do posiadanego udziału). Oznacza to, że 171 171 zł podatku PIT zostanie pomniejszone o 89 100 zł zapłaconego CITu i komplementariusz zapłaci tylko 82 071 zł podatku PIT.

Jest to duża różnica, bowiem w przypadku spółki z o.o. wypłata 910 000 zł zysku na rzecz udziałowca posiadającego 99% udziałów obligowałaby go do uiszczenia 171 171 zł podatku PIT, bez możliwości odliczenia podatku zapłaconego przez spółkę.

Finalnie nasz udziałowiec, posiadający 99% udziałów w spółkach, wypłacając 910 000 zł zysku z S.K.A. zostanie mu „w kieszeni” 827 929 zł, podczas gdy wypłacając taką kwotę ze SP. Z O.O. zostanie mu 729 729 zł – różnica jest zatem odczuwalna.

Jeżeli chcesz zobaczyć ile możesz Ty zaoszczędzić, zapisz się na nasz program, tam jest dostępny arkusz uwzględniający kalkulator podatkowy.

S.K.A.
827 929 zł
Sp. z o.o.
729 729 zł

Z powyższych przykładów wynika, że prowadzenie działalności gospodarczej jest szczególnie korzystne, dla komplementariuszy – to oni ponoszą odpowiedzialność całym swoim majątkiem. Nie powinno nas to dziwić bowiem patrząc na cały system podatkowy widać, że im wyższe przedsiębiorca ponosi ryzyko, tym niższe płaci podatki.

Darmowy program przygotowujący

Proponujemy czterotygodniowy, bezpłatny program przygotowujący, podczas którego dowiesz się czy S.K.A. będzie lepsza dla Twojej działalności. Co tydzień otrzymasz jeden mail:

  • ankieta – odpowiadając na zadane w niej pytania, dowiesz się czy akceptujesz ryzyko prowadzenia S.K.A. i poznasz sposoby jego ograniczenia,
  • kalkulator – uzupełniając osiągane lub prognozowane dochody zobaczysz jak zmieniają się Twoje obciążenia podatkowe w zależności od formy działalności,
  • instrukcje – kto z Twojego zespołu będzie szczególnie istotny, jakie dokumenty powinieneś już zgromadzić, na jakie koszty powinieneś być przygotowany.

Po ukończeniu programu zdobędziesz przede wszystkim dane, w opoarciu o które będziesz mógł podjąć przemyślaną decyzję.

Spółka komandytowo-akcyjna; Spółka komandytowo-akcyjna – podatki; person writing on white form paper

Dlaczego piszę tylko o korzyściach komplementariuszy, akcjonariuszy już to nie dotyczy?

Niestety, korzyści dotyczą tylko tych akcjonariuszy, którzy są objęci CITem (przede wszystkim spółki kapitałowe np. sp. z o.o.), mogą oni skorzystać ze zwolnienia. Natomiast osoby fizyczne zapłacą 19% PIT od udziału w zysku spółki.

Komplementariusz i akcjonariusz w jednej osobie?

Łącznie razem zwani wspólnikami. Czy może zatem to być jedna osoba? Tak.

Nie wynika to wprost z przepisu, bowiem artykuł 125 Kodeksu spółek handlowych (dalej KSH) stanowi, iż „(…) wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem”. Z przepisu nie wynika zatem wprost, iż może to być jedna osoba, ale nie wynika też, że nie może to być ta sama osoba. W konsekwencji przyjmuje się, że co nie jest zabronione, jest dozwolone.

Wynagrodzenie z tytułu prowadzenia spraw spółki

Komplementariusz może (ale nie musi) otrzymywać wynagrodzenie z tytułu prowadzenia spraw spółki. Od tego wynagrodzenia będzie musiał zapłacić PIT według skali podatkowej, ale będzie mógł skorzystać z kwoty wolnej od podatku, która wynosi 30 000 zł.

Składka zdrowotna i ZUS

Wspólnicy nie płacą składki zdrowotnej i ZUSu. Dotyczy to także wynagrodzenia z tytyłu prowadzenia spraw spółki. może to oznaczać, że ponosząc nieco wyższe koszty utrzymania spółki, zamiast płacić np. 26% podatku, zapłacimy 19%.

Z czego wynika niepodleganie obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu? Wprost z przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej UstawaSUS). Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych w art. 6 zawiera obszerny katalog osób, podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z zastrzeżeniem art. 8 i 9 tejże ustawy. Art. 6 ust. 1 pkt ust. 5) UstawySUS stanowi, iż obowiązkowi podlegają m.in. osoby prowadzące pozarolniczą działalność.

Przechodząc do zastrzeżonych wyjątków. Art. 8 ust. 6 pkt 4) UstawySUS stanowi, iż za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się wspólnika jednoosobowej sp. z o.o., oraz wspóników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej. Ten katalog nie zawiera S.K.A. i w konsekwencji wspólnicy tego rodzaju spółki nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i nie płacą ZUSu.

Kapitał zakładowy i wkład komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej

Kapitał zakładowy w tego rodzaju spółce wynosi minimum 50 000 zł. To znacznie więcej niż w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w której minimalna kwota kapitału zakładowego to 5 000 zł.

Wkład wspólników do S.K.A.

Szczegóły wnoszenia wkładów reguluje artykuł 132 KSH, który jest bardzo krótki i ogranicza się do powyższego. Natomiast, zgodnie z artykułem 126 KSH w sprawach dotyczących wkładów do S.K.A. a nieuregulowanych w przepisach szczególnych dotyczących tego rodzaju spółki stosuje się odpowiednie przepisy dla spółki komandytowaej (dotyczy to zasad wnoszenia wkładu przez komplementariuszy) oraz odpowiednio przepisy dotyczące spółki akcyjnej (analogicznie w odniesieniu do akcji spółki).

Wkład komplementariusza, ile wynosi, z czego może się składać

Komplementariusz to ten, który ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki, całym swoim majątkiem, bez ograniczeń. Jest on zobowiązany do wniesienia wkładu na kapitał udziałowy. Komplementariusz może również wnieść wkład na kapitał zakładowy i wtedy będzie przysługiwał mu podwójny status: komplementariusza – akcjonariusza (w obrocie gospodarczym taka forma jest bardzo popularna ze względu na korzyści podatkowe, o których wyżej). Do wkładów dokonywanych przez komplementariusza stosuje się przepisy dotyczące spółki jawnej tj. artykuł 48 KSH.

Odpowiednie stosowanie przepisów dot. spółki jawnej oznacza, że wkładem może być:

 • świadczenie pracy na rzecz spółki,
 • wkład pieniężny
 • przeniesienie lub obciążenie własności na rzecz spółki np. poprzez ustanowienie prawa użytkowania czy pobierania pożytków (m.in. udostępnienie lokalu pod działalność spółki może być wkładem komplementariusza).

Możliwość świadczenia pracy jako wkład do spółki to rozwiązanie typowe dla spółek osobowych, którą jest S.K.A. Ponadto, wkład komplementariusza nie ma ograniczeń minimalnych, musi on dokonać jakiegoś wkładu, ale niezależnie od jego wysokości i tak odpowiada całym swoim majątkiem.

Wkład akcjonariusza

Może przybrać tylko diwe formy: pieniężna (wnosimy określoną kwotę pieniężną) i niepieniężna tzw. wkład aportowy.

Co to jest wkład aportowy? Wynika to wprost z art. 14 KSH i oznacza, że wkładem niepieniężnym nie może być prawo niezbywalne, świadczenie pracy bądź usług. Zatem wkładem niepieniężnym mogą być przede wszystkim prawa zbywalne takie jak np. prawo własności nieruchomości.

Należy jednak wiedzieć, iż zawiązanie spółki z wkładem aportowym wymaga przede wszystkim:

 • oszacowanie wartości wkładów w statucie,
 • sporządzenia pisemnego sprawozdania określającego co jest przedmiotem wkładu oraz liczbę i rodzaj obejmowanych w zamian akcji, osoby obejmujące oraz metodę wyceny wkładów, to sprawozdanie podlega badaniu przez biegłego rewidenta!

Statut spółki komandytowo-akcyjnej

Statut to fundament spółki, reguluje wszystkie kwestie organizacyjne, ustala strukturę i panujące w niej zasady. Koniecznie sporządzony w formie aktu notarialnego! Musi być podpisany przynajmniej przez wszystkich komplementariuszy – to ich obowiązek. Statut mogą podpisać także akcjonariusze – w ich przypadku jest to uprawnienie. Podpisujący statut stają się założycielami spółki.

Statut musi zawierać następujące informacje:

 • firmę i siedzibę spółki
 • przedmiot działalności spółki
 • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony
 • wkłady wnoszone przez każdego komplementariusza oraz ich wartość
 • wysokość kapitału zakładowego, sposób jego zebrania, wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne czy na okaziciela
 • liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów
 • nazwiska i imiona albo nazwy firm komplementariuszy oraz ich siedziby, adresy albo adresy do doręczeń,
 • organizację walnego zgromadzenia i rady nadzorczej, jeżeli ustawa lub statut przewiduje ich ustanowienie.

Polski ład i jego wpływ na spółkę komandytowo-akcyjną

Polski ład wpłynął przede wszystkim na popularność S.K.A. Prowadzenie działalności gospodarczej w tej formie obarczone jest większym ryzykiem ze względu na pełną odpowiedzialność komplementariuszy, rekompensuje to jednak niższymi obciążeniami podatkowymi. Ponadto, kompleksowe podejście do przekształcenia czy rozpoczęcia nowej działalności pozwala na poukładanie spraw majątkowych w taki sposób, że ryzyko utraty majątku zostaje ograniczone niemal do zera.

Formularz kontaktowy

Możemy porozmawiać o pomyśle na Twoją spółkę, obliczyć konsekwencje podatkowe, oszacować ryzyko i potencjalne korzyści. Wystarczy podać adres email, aby otrzymać szczegóły spotkania.

Rada nadzorcza

Co do zasady, ustanowienie rady nadzorczej w S.K.A. jest fakultatywne. Jednak zgodnie z artykułem 142 KSH ustanowienie jest obligatoryjne gdy liczba akcjonariuszy przekracza dwadzieścia pięć osób (25) osób. Powoływana jest przez walne zgromadzenie. Członkiem rady nie może być komplementariusz lub jego pracownik. Ponadto, jeżeli komplementariusz objął lub nabył akcje, nie wykonuje on prawa głosu z tych akcji przy podejmowaniu uchwał dotyczących wyboru składu rady i nie może być pełnomocnikiem innych akcjonariuszy przy podejmowaniu takich uchał.

Uwagi na tle kodeksu spółek handlowych i nieoczywiste korzyści

Szczególną korzyścią jest możliwość relatywnie bezpiecznego dokapitalizowania przedsiębiorstwa. Ze względu na to, że sprawami spółki kierują komplementariusze, inwestorzy mogą przystąpić jako akcjonariusze, którzy nie mają prawa prowadzenia spraw spółki, co eliminuje niebezpieczeństwo wrogiego przejęcia, a w konsekwencji utraty przedsiębiorstwa.

Z puntu widzenia inwestora, inwestycja w S.K.A. również wydaje się korzystna, bowiem ogranicza ryzyko do wysokości zainwestowanego kapitału, a jednocześnie inwestuje w przedsięwzięcie, za które ktoś (komplementariusz) ponosi odpowiedzialność bez ograniczenia. W doktrynie prawniczej zwrócono uwagę, iż może to być korzystna forma pozyskiwania kapitału przez firmy rodzinne. Członkowie rodziny, będący komplementariuszami firmują spółkę swoim nazwiskiem i prowadzą jej sprawy z pełnym zaangażowaniem, co dla pozostałych wspólników może być kluczowe, bowiem nie wymaga angażowania się w sprawy spółki, a pozwala osiągać dochody. To „pełne zaangażowanie” jest jedynie założeniem, ale w mojej ocenie można zakładać, że osoba firmująca przedsiębiorstwo swoim nazwiskiem i odpowiadająca za jego zobowiązania bez ograniczenia będzie wykazywała większą staranność związaną z prowadzenia jego spraw, niż członek zarządu spółki, który nie musi być z nią powiązany kapitałowo. Jednocześnie interesy komplementariuszy są zabezpieczone, bowiem akcjonariusze nie mogą prowadzić spraw spółki, co zabezpiecza przed jej przejęciem.

W jaki sposób moja kancelaria może Państwu pomóc

 1. Przede wszystkim proponuję konsultację, na których ustalimy Państwa potrzeby i możliwości.
 2. Jeżli uznają Państwo, iż przekształcenie lub powołanie nowej spółki będzie dobrym rozwiązaniem przygotuję i przeprowadzę Państwa firmę przez cały ten proces w tym przygotuję wzory statutu, umów i innych dokumentów.
 3. Po przekształceniu przeszkolę pracowników Państwa firmy i odpowiem na ich pytania dotyczące funkcjonowania w nowej formie prawnej.

To nie jest porada prawna, każdy przypadek jest inny i wymaga indywidualnej analizy.

Mateusz Szczypa
radca prawny

Zanim zaczniesz, w tym wpisie (link) przedstawiłem ogólną charakterystykę spółki komandytowo – akcyjnej, jest to kompendium, z którym powinien zapoznać się każdy, kto rozważa prowadzenie działalności w formie spółki komandytowo akcyjnej.

Niniejszy artykuł jest jego rozszerzeniem w zakresie przepisów podatkowych [Czytaj dalej…]

LinkedIn
WhatsApp
Email