Kategorie
spółka z o.o.

Poznaj podstawową różnicę: JDG vs odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o.

Wprowadzenie

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z odpowiedzialnością za zobowiązania firmy. Jednak zakres odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o.jest różny od odpowiedzialności przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą (JDG).

Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie kluczowych różnic w odpowiedzialności między osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą a członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Działalność gospodarcza osoby fizycznej

Pisząc prosto (a przynajmniej starając się pisać prosto) prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) Ty jesteś firmą. Właściwie nie ma rozdziału pomiędzy Tobą, a Twoją firmą, co dotyczy przede wszystkim majątku i zobowiązań, bo za zobowiązania firmowe odpowiadasz również majątkiem prywatnym!

Aby rozpocząć działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, trzeba dokonać wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Dopiero po dokonaniu wpisu można rozpocząć działalność.

Małe zastrzeżenie, istnieje coś takiego jak działalność nierejestrowana, którą możesz wykonywać bez wpisu do CEIDG, ale o tym w innym wpisie.

Odpowiedzialność osoby fizycznej

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania firmy. Oznacza to, że w przypadku problemów finansowych przedsiębiorstwa, wierzyciele mogą zaspokoić swoje roszczenia z całego majątku osobistego przedsiębiorcy (potocznie nazywanego właścicielem firmy).

W praktyce wygląda to tak, że jeśli firma nie jest w stanie regulować zobowiązań, np. wobec kontrahentów czy urzędu skarbowego, to wierzyciele mogą zająć majątek prywatny przedsiębiorcy – jego oszczędności, nieruchomości, samochód itp. Wszystko po to, aby zaspokoić roszczenia wobec przedsiębiorstwa.

Może to prowadzić do utraty całego majątku osobistego przedsiębiorcy, jeśli zobowiązania (a nawet ryzyko powstania zobowiązań!) są znaczne, rozważ prowadzenie działalności w formie spółki kapitałowej (np. spółki z o.o.)

Spółka z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Charakteryzuje się ona następującymi cechami:

 • Jest spółką kapitałową, co oznacza, że jej działalność opiera się na kapitale wniesionym przez wspólników, a nie na osobistej odpowiedzialności wspólników.
 • Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki swoim majątkiem osobistym. Ich odpowiedzialność ogranicza się do wartości wniesionych wkładów.
 • Kapitał zakładowy wynosi co najmniej 5 000 zł i dzieli się na udziały o równej wartości nominalnej (conajmniej 50 zł na udział).
 • Sprawy spółki prowadzi zarząd, powoływany przez zgromadzenie wspólników.

Spółka z o.o. jest tak popularna bo nie jest zbyt skomplikowana, a jednocześnie daje bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa.

Zarząd w spółce z o.o.

Zarząd jest organem reprezentującym spółkę z o.o. na zewnątrz oraz prowadzącym jej sprawy. Składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez zgromadzenie wspólników.

Zarząd ma szeroki zakres uprawnień i obowiązków związanych z prowadzeniem spraw spółki. Do jego głównych zadań należy:

 • Reprezentowanie spółki na zewnątrz, np. podpisywanie umów, składanie oświadczeń woli w imieniu spółki.
 • Prowadzenie spraw spółki zgodnie z przepisami prawa i uchwałami zgromadzenia wspólników.
 • Zarządzanie majątkiem i finansami spółki.
 • Przygotowywanie dokumentów finansowych i sprawozdań z działalności spółki.
 • Zwoływanie zgromadzeń wspólników.
 • Zatrudnianie pracowników.
 • Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników spółki.

Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, które zapadają bezwzględną większością głosów.

Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o.

Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie odpowiada za zobowiązania spółki swoim majątkiem osobistym. Odpowiedzialność członka zarządu jest ograniczona do sytuacji, gdy spółka stanie się niewypłacalna.

W przypadku niewypłacalności spółki z o.o., członek zarządu może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Dotyczy to zarówno zobowiązań powstałych przed ogłoszeniem upadłości, jak i po jej ogłoszeniu.

Członka zarządu można pociągniąć do odpowiedzialności, jeżeli swoim działaniem lub zaniechaniem przyczynił się w istotny sposób do powstania niewypłacalności spółki. Chodzi tu na przykład o niezgłoszenie wniosku o upadłość w odpowiednim czasie lub dokonanie czynności prawnych z pokrzywdzeniem wierzycieli.

W praktyce odpowiedzialność członka zarządu jest jednak ograniczona, ponieważ muszą zostać spełnione określone przesłanki. Dlatego w przypadku spółki z o.o. ryzyko finansowe dla zarządu jest znacznie mniejsze niż w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej.

Różnice w odpowiedzialności

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania firmy całym swoim majątkiem osobistym i majątkiem firmy. Oznacza to, że w razie niemożności spłaty zobowiązań przez firmę, wierzyciele mogą dochodzić należności z majątku prywatnego tej osoby.

Z kolei odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. za zobowiązania spółki powstaje dopiero w momencie, gdy spółka stanie się niewypłacalna.

Tak więc podstawowa różnica polega na tym, że osoba fizyczna odpowiada za długi swojej firmy zawsze i bez ograniczeń całym swoim majątkiem. Natomiast członek zarządu spółki z o.o. odpowiada za zobowiązania spółki ograniczonym majątkiem spółki, a swój majątek prywatny angażuje tylko w wypadku jej niewypłacalności. Majątek wspólnika spółki z o.o. jeśli nie jest on członkiem zarządu, jest zupełnie bezpieczny.

Wnioski

W porównaniu odpowiedzialności osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą oraz członka zarządu spółki z o.o. można wyciągnąć następujące wnioski:

 • Osoba fizyczna odpowiada za zobowiązania firmy całym swoim majątkiem osobistym i majątkiem firmy. Odpowiedzialność jest nieograniczona.
 • odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. ograniczona jest do sytuacji, gdy spółka stanie się niewypłacalna. Jego odpowiedzialność jest ograniczona.
 • Osoba fizyczna ponosi większe ryzyko finansowe prowadząc działalność gospodarczą niż członek zarządu spółki z o.o.
 • Spółka z o.o. daje większą ochronę majątkową dla osób zarządzających niż jednoosobowa działalność gospodarcza. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o spółce z o.o. przeczytaj ten artykuł.
 • Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej ma istotne znaczenie dla odpowiedzialności osób zarządzających firmą.

Podsumowując, osoba fizyczna prowadząca firmę ponosi znacznie większe ryzyko finansowe i majątkowe niż członek zarządu spółki z o.o.

r. pr. Mateusz Szczypa

Kategorie
spółka z o.o.

Umowa najmu lokalu

Spis treści

Umowa najmu lokalu użytkowego/mieszkalnego

czyli o wynajmie majątku prywatnego dla spółki jako sposób na niższe podatki i ochronę przed egzekucją

Z tego wpisu dowiesz się w jaki sposób umowa najmu pozwala uniknąć podwójnego opodatkowania i pobierzesz darmowy wzór takiej umowy z moimi komentarzami (na samym dole).

Spółka z o.o. to forma wybierana ze względu na bezpieczeństwo i ochronę majątku prywatnego 💶. Wynika to z faktu, iż majątek spółki 🏢, jest zupełnie odrębny od majątku prywatnego 🧘 udziałowców.

Konsekwencją tego jest podwójne opodatkowanie, które działa w ten sposób:

najpierw podatek dochodowy płaci spółka i kiedy wspólnik chce wypłacić pieniądze dla siebie, znowu płaci podatek dochodowy.

Rozwiązania tego problemu są dwa:

 1. pozostawienie pieniędzy w spółce – dla spółek z o.o. posiadających status małego podatnika CIT, stawka tego podatku wynosi 9%. Dlatego popularne stało się leasingowanie drogich samochodów czy uwzględnianie różnych wydatków w „kosztach reprezentacji” lub reklamy. Nawet jeżeli nie obniżają podstawy opodatkowania, to pozwalają wydać pieniądze bez formalnego wypłacania ich ze spółki.
 2. wypłata środków inaczej niż dywidendą – prawo (w tym prawo podatkowe) jest skomplikowane, ale daje to przedsiębiorcom sporo możliwości. Jedną z tych możliwości są różne sposoby wypłacania pieniędzy ze spółki, którymi zajmiemy się w pierwszych 3 postach, a pierwszym jest umowa najmu lokalu.

1. Lokale mieszkalne i użytkowe do wynajęcia spółce (umowa najmu lokalu)

Popularnym rozwiązaniem, jest wynajęcie spółce np.:

 • biura 🏢,
 • placu parkingowego 🚦,
 • czy nawet mieszkania , z którego mogą korzystać pracownicy.

2. Dlaczego umowa najmu lokalu to korzystne rozwiązanie

Najem objęty jest relatywnie niską stawką opodatkowania 8,5% dla dochodów do 100 000 zł rocznie i 12,5% od dochodu ponad tę kwotę.

To sporo mniej w porównaniu z wypłatą dywidendy, która opodatkowana jest stawką 19%.

3. Jak to zrobić

Zawierając umowę najmu lokalu ze spółką.

UWAGA! W spółkach z o.o. udziałowiec zwykle jest także członkiem zarządu. W takich przypadkach spółkę w umowie musi reprezentować rada nadzorcza lub pełnomocnik spółki. Nie możemy zawrzeć umowy (w tym przypadku najmu), w której zarówno wynajmującym jak i reprezentującym najemcę będzie ta sama osoba.

4. O czym musisz pamiętać

Stawka czynszu najmu określona w umówię najmu lokalu musi być rynkowa.

5. Co to oznacza?

Przyjmijmy, że wynajmiesz spółce lokal biurowy w centrum miasta 🏢.

Jeżeli podobne lokale wynajmowane są za 5 000 zł miesięcznie, Ty nie powinieneś zawrzeć umowy na 10 000 zł, chyba że jest to szczególnie uzasadnione okolicznościami, np. znacznie wyższym standardem 💎 urządzenia pomieszczeń, od innych lokali w podobnej lokalizacji o podobnym metrażu.

Ustalając wysokość czynszu wystarczy, że będziesz rozsądny. Jeżeli przesadzisz, urząd skarbowy może zakwestionować ten wydatek i nie uznać go za koszt po stronie spółki. Twój podatek od wynajmu tej nieruchomości nie wzrośnie, ale spółka nie skorzysta z możliwości odliczenia tego najmu jako kosztu prowadzenia działalności.

Rozsądek zalecany jest także przy rozstrzygnięciu, czy chcesz wynajmować nieruchomość w ramach najmu prywatnego czy działalności gospodarczej. Od 2023 r. najem prywatny rozliczać można wyłącznie ryczałtem, jeżeli wynajmiesz nieruchomość prywatnie zapłacisz tylko podatek, natomiast jeżeli zrobisz to w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, oprócz podatku zapłacisz dodatkowo składkę zdrowotną.

6. Ile możemy zaoszczędzić

Przyjmijmy, że interesuje nas kwota 120 000 zł rocznie (dla równego rachunku około 10 000 zł miesięcznie).

Wypłacając tę kwotę jako czynsz najmu nieruchomości:

Od kwoty 100 000 zł – 8,5% = 91 500 zł

Od pozostałych 20 000 zł – 12,5% = 17 500 zł

W sumie, roczny zysk wyniesie 109 000 zł

Wypłacając tę samą kwotę jako dywidendę:

120 000 zł – 19% = 97 200 zł

Różnica wyniesie 11 800 zł w skali roku, niemal tysiąc złotych miesięcznie.

Czysty zysk z kwoty 120 000 zł tytułem najmu lokalu
109 000 zł
Czysty zysk z kwoty 120 000 zł tytułem dywidendy
97 200 zł

7. Podatki to nie jedyna korzyść tego rozwiązania

Spółka z o.o. jest popularna, ponieważ oddziela majątek prywatny udziałowców od majątku spółki. Korzystając z tego rozwiązania pozostawiamy nieruchomość poza spółką. W razie problemów finansowych, nieruchomość nie jest majątkiem spółki i nie może być przedmiotem zajęcia komorniczego.

8. Gdzie jest haczyk?

Nie każdy ma nieruchomość, którą może wynająć. Dla takich osób rozwiązaniem będzie wynajem ruchomości. O szczegółach tego rozwiązania w kolejnym wpisie!

Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego lub użytkowego z komentarzami

Poniżej, za darmo i bez rejestracji możesz pobrać wzór umowy najmu lokalu, pamiętaj proszę, że to jedynie wzór, jeżeli nie jest odpowiedni dla Twoich potrzeb, skontaktuj się ze mną i wspólnie wypracujemy najlepszą dla Ciebie umowę.

Uwaga 2! Ten wzór został przygotowany z myślą o zawarciu ze spółką, nad którą mamy kontrolę, jeżeli chcesz wykorzystać go w relacji z inną firmą, nad którą nie masz kontroli, koniecznie skonsultuj się z prawnikiem, ponieważ umowa wymaga kilku dodatkowych zabezpieczeń.

Mateusz Szczypa
radca prawny

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to świetne rozwiązanie ponieważ:

 • jest bardzo elastyczna, może funkcjonować jako jednoosobowe przedsiębiorstwo lub zatrudniać setki osób,
 • jest bardzo bezpieczna, ponieważ majątek spółki i majątek udziałowców to dwa różne „koszyki”.

aby wykorzystać wszystkie możliwości jakie daje spółka z o.o. trzeba dobrze napisać jej umowę, jak to zrobić dowiesz się z tego wpisu.

LinkedIn
WhatsApp
Email

UWAGA

Pamiętaj proszę, że powyższy artykuł oraz wzór dokumentu nie stanowią porady, są jedynie zbiorem informacji. Przed podjęciem decyzji skontaktuj się z prawnikiem.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego/użytkowego
Umowa najmu lokalu

Z tego wpisu dowiesz się w jaki sposób umowa najmu pozwala uniknąć podwójnego opodatkowania i pobierzesz darmowy wzór takiej umowy z moimi komentarzami (na samym dole).

Czytaj więcej »
Kategorie
spółka z o.o.

ZUS w spółce z o.o.

Spis treści

Składki ZUS – czy wspólnicy w spółce z o.o. muszą je opłacać?

Obowiązek opłacania składek ZUS w spółce z o.o. przez wspólników zależy od tego czy mówimy o jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością czy o takiej, która ma więcej niż jednego wspólnika.

 1. Jednoosobowa spółka z o.o. – jeśli jesteś wspólnikiem jednoosobowej sp. z o.o. ZUS traktuje Ciebie i Twoją spółkę jak jednoosobową działalność gospodarczą, jednocześnie zobowiązując Cię do płacenia składek emerytalnych i rentowych.
 2. Wielu wspólników w spółce z o.o. – co do zasady, w przypadku spółki z o.o. w której udziały posiada kilku wspólników, przysługuje im zwolnienie z opłacania składek na ZUS. Problematyczną kwestie braku ubezpieczenia można łatwo rozwiązać zawierając np. umowę zlecenia ze spółką. ZUS oraz sądy od pewnego czasu, zwracają jednak uwagę na konstrukcję iluzorycznego wspólnika. Jest to sytuacja, w której pomimo występowania dwóch wspólników, jeden z nich jest zobowiązany do płacenia składek, ponieważ jego udziały znacznie dominują nad udziałami drugiego. Np. 99% udziałów w stosunku do 1% udziałów. Taki wspólnik traktowany jest wtedy jako niemal jedyny wspólnik spółki – czyli tak jak w przypadku jednoosobowej sp. z o.o. i ma zobowiązanie względem ZUS.
ZUS w spółce z o.o. Składki ZUS – czy wspólnicy w spółce z o.o. muszą je opłacać?

Kto podlega obowiązkowym składkom na ubezpieczenia społeczne?

Obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne podlegają:

 • osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • wspólnicy w spółkach osobowych (np. jawnej czy partnerskiej), niezależnie od ich liczby,
 • wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o.,
 • wspólnicy spółki z o.o. zatrudnieni w spółce na podstawie umowy o pracę,
 • czasem wspólnicy sp. z o.o. jeśli wspólnik posiada znacząco większą liczbę udziałów (np. 99% do 1% udziałów).

Firma bez ZUS, czyli spółka z o.o. - czy to prawda?

Prowadzenie firmy bez płacenia ZUS jest możliwe i całkowicie legalne.

Musisz jednak pamiętać, że prowadzenie spółki z o.o. wiąże się z wieloma innymi kosztami, często większymi niż w przypadku np. jednoosobowej działalności gospodarczej. Przede wszystkim, obsługa księgowa spółki z o.o. będzie droższa i musisz spodziewać się kosztów conajmniej 500 zł miesięcznie (tak wynika z mojego doświadczenia). Ponadto, powinieneś posiadać tytuł pozwalający Ci skorzystać z publicznej służby zdrowia – możesz zawrzeć dobrowolną umowę, która będzie kosztować około 500 zł miesięcznie. Jeżeli rozważasz zmianę formy prowadzonej działalności, weź pod uwagę:

 1. Przeanalizuj dotychczasowe dochody i ustal jak zmienią się koszty i obciążenia podatkowe w nowej formie.
 2. Ustal kwestię wspólników w spółce – aby uniknąć składek musi ich być co najmniej dwóch.
 3. Zwróć uwagę na zarząd i wynagrodzenia ich członków.
 4. Członek zarządu powołany uchwałą podczas zgromadzenia wspólników, nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. 
 5. Pamiętaj, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma pozwalająca przede wszystkim na ograniczenie ryzyka biznesowego!

ZUS prezesa zarządu spółki z o.o.

Możliwości zatrudnienia prezesa w spółce z o.o. jest wiele. Możesz zatrudnić go na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, ale wtedy nie unikniesz obowiązku odprowadzania składek ZUS.

Wspólnicy mogą również powołać prezesa, w takiej samej procedurze jak w przypadku członków zarządu – poprzez powołanie go uchwałą zgromadzenia wspólników. Wtedy, prezes uprawniony jest do pobierania wynagrodzenia z tytułu powołania go na stanowisko prezesa i tym samym zwolniony jest ze składek na ubezpieczenia społeczne. 

Dwuosobowa spółka z o.o. i brak składek ZUS

Pomimo, że w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w której jest dwóch lub więcej wspólników są oni zwolnieni ze składek ZUS w spółce z o.o., coraz częściej pojawiają się kontrole z ZUSu, sprawdzających większościowych i mniejszościowych wspólników. Problem pojawia się wtedy kiedy jeden wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiada rażąco więcej udziałów od drugiego. Przysługuje Ci wtedy zwolnienie z ZUS, a jednak pojawiają się wątpliwości jak potraktować większościowego udziałowca. W takiej sytuacji ZUS uważa, że taki wspólnik powinien być potraktowany dokładnie tak samo, jak wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. Niestety zdarza się, że sądy podzielają ten pogląd i orzekają na niekorzyść wspólnika większościowego. Co gorsza, nie istnieje przepis, który określałby podział udziałów, który zapewniłby wspólnikom większościowym spokój ducha oraz wskazywałby jaka ilość udziałów jest bezpieczna w kontekście składek ZUS.

Aby zabezpieczyć się przed sytuacją, w której ZUS będzie traktował wspólnika większościowego jak jedynego wspólnika, możesz:

 • określić zadania i obowiązki wspólników, aby łatwiej było wykazać nietradycyjne podejście do podziału obowiązków i uzasadnić podział udziałów,
 • jeśli Twoja spółka będzie przedmiotem kontroli, pamiętaj, że masz prawo do przedłużenia 7 dniowego terminu na złożenie wyjaśnień. Skorzystaj z tej możliwości i przygotuj się najlepiej jak potrafisz,
 • w przypadku niekorzystnej decyzji ZUS możesz się od niej odwołać!

Jednoosobowa czy wieloosobowa spółka z o. o.?

W kontekście obowiązku opłacania składek na ZUS, wieloosobowa spółka z ograniczona odpowiedzialnością, wygrywa ze spółką z jednym wspólnikiem. Jako wspólnik w jednoosobowej spółce z o.o. masz obowiązek zapłaty składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w pełnym wymiarze od zadeklarowanej kwoty, a ponadto:

 • nie przysługuje Ci ulga na start,
 • nie masz prawa skorzystania z małego ZUSu,
 • nie możesz skorzystać z preferencyjnych składek ZUS.

W przypadku założenia wieloosobowej spółki z o.o. możesz odetchnąć i nie martwić się składkami na ubezpieczenia społeczne, z małym wyjątkiem. W przypadku takiej spółki, istnieje ryzyko zarzutu, że jeden ze wspólników jest wspólnikiem iluzorycznym, czyli takim, którego pomimo istnienia drugiego wspólnika, traktuje się jako jedynego wspólnika i wymaga się od niego wpłat z tytułu składek na ZUS.

Mimo, iż orzecznictwo sądowe powinno być jednolite, to sądy orzekają różnie, wydając wyroki korzystne zarówno dla płatnika składek ZUS, jak i takie, które podzielają to stanowisko i orzekają na jego niekorzyść. Mimo tego, zanim sprawa trafi do sądu, zawsze masz prawo do złożenia wyjaśnień oraz odwołania się od decyzji ZUS, która zobowiązuje takiego wspólnika do opłacenia zaległych i teraźniejszych składek

Czy warto zamienić jednoosobową działalność na spółkę z o.o?

Gdy działalność nabiera tempa, a zyski i ryzyko są coraz większe, wielu przedsiębiorców zastanawia się jak zabezpieczyć swoje interesy i dodatkowo zmniejszyć koszty prowadzenia działalności.

Zalety jednoosobowej działalności gospodarczej:

 • niewielkie koszty związane z założeniem działalności,
 • niewiele formalności oraz uproszczona forma ewidencji księgowej,
 • możesz łatwo rozwiązać działalność w przypadku niepowodzenia,
 • masz możliwość skorzystania z ulg oraz udogodnień składkowych (ulga na start, mały ZUS plus, preferencyjna wysokość składki)

Wady jednoosobowej działalności gospodarczej:

 • samodzielne opłacasz składki na ZUS,
 • odpowiadasz za zobowiązania całym swoim majątkiem,
 • mniejsza wiarygodność dla inwestorów.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jest jedną z najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności przez przedsiębiorców, gdy ich firma się rozkręca, a to dlatego, że niesie wiele korzyści – nie tylko majątkowych.

Zalety przekształcenia JDG na sp. z o.o.:

 • bezpieczeństwo finansowe – przestajesz odpowiadać całym swoim majątkiem,
 • kontynuacja dotychczasowych umów i koncesji,
 • poprawa wizerunku oraz wiarygodności wśród konkurencji i potencjalnych inwestorów,
 • możesz uniknąć składek ZUS w spółce z o.o. jeśli obok Ciebie, kapitał wniesie jeszcze jeden wspólnik (trzeba uważać na podział udziałów w spółce!)
 • zdecydowanie łatwiej będzie Ci pozyskać kapitał,
 • spółkę z o.o. łatwo jest sprzedać, a jej udziały podlegają dziedziczeniu.

Wady przekształcenia JDG na sp. z o.o.:

Czy można płacić tylko jedną składkę zdrowotną od kilku spółek?

Do 1 stycznia 2022 roku, zasadą było, że jeśli prowadzisz kilka firm w dowolnej formie – jako wspólnik w spółkach kapitałowych czy osobowych, bądź jednoosobową działalność gospodarczą i uzyskujesz przychody z tych tytułów, byłeś zobowiązany do odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne od każdej działalności. Wraz z początkiem 2022 r. ustawodawca wprowadził pewne zmiany:

 • w przypadku JDG, spółki jawnej, spółki cywilnej lub spółki partnerskiej składkę zdrowotną oblicza się na podstawie wybranej formy opodatkowania (skala, podatek liniowy lub ryczałt),
 • w przypadku spółki jednoosobowej składka jest ryczałtowa i wynosi 9%, a podstawą opodatkowania jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogłaszane przed Główny Urząd Statystyczny.

Zmiany przewidują również pewne wyjątki, korzystne dla przedsiębiorców, którzy prowadzą kilka różnych działalności lub posiadają udziały w wielu spółkach. Zgodnie ze zmianami, ZUS przewiduje, że możesz zapłacić jedną składkę zdrowotną od kilku różnych działalności (składka wynosi wtedy 9%, a podstawą opodatkowania jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogłaszane przed Główny Urząd Statystyczny). UWAGA! Warunkiem koniecznym jest prowadzenie przez przedsiębiorcę przynamniej jednej działalności opodatkowanej w formie skali, podatku liniowego lub ryczałtu. W takiej sytuacji przedsiębiorca zapłaci tylko jedną składkę zdrowotną, ale jednocześnie będzie zobowiązany do opłacania pozostałych składek ZUS w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

Jednoosobowa spółka z o.o. kiedy wspólnik nie ukończył 26 lat

Niestety, jeśli jesteś osobą poniżej 26 roku życia i studiujesz bądź uczysz się, w przypadku jednoosobowej spółki z o.o. nie przysługują Ci korzystne zwolnienia ze składek emerytalno-rentowych oraz zwolnienie z podatku dochodowego.

Wszystko za sprawą uregulowania w art. 6 ust. 1 pkt 5 u.s.u.s., który stanowi, że osoby prowadzące działalność gospodarczą podlegają obowiązkowym ubezpieczenia emerytalnym i rentowym.

Ponadto program „bez PIT dla młodych” nie obejmuje osób, które osiągają dochód z tytułu prowadzenia własnej działalności. Pamiętaj, że wspólnik w jednoosobowej spółce z o.o. jest traktowany jak osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i ma obowiązek zapłaty zarówno składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki zdrowotnej jak i podatku dochodowego od osób fizycznych. W takiej sytuacji jedynym sposobem na uniknięcie płacenia składek na ZUS jest założenie spółki z o.o. z innym wspólnikiem. 

Czy niezapłacone składki ZUS przedawniają się?

Istnieje możliwość przedawnienia się należności z tytułu składek ZUS zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który przewiduje 5 letni termin przedawnienia licząc od dnia, w którym należność stała się wymagalna. Nie jest to jednak tak przyjemne i proste jak mogłoby się wydawać, a to ze względu na możliwość przerwania lub zawieszenia okresu przedawnienia. Wtedy, w zależności czy bieg został przerwany czy zawieszony, okres 5 letni będzie liczony albo od początku, albo bez uwzględnienia jakiegoś okresu. Termin ulega przerwaniu lub przedawnieniu jeśli wystąpią poniższe zdarzenia:

 • zawarcie umowy o odroczeniu terminu płatności należności lub rozłożeniu na raty,
 • podjęcie czynności przez organ zmierzającej do wyegzekwowania należności lub potrącenia należności ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
 • ogłoszenie upadłości,
 • wydanie decyzji jest uzależnione od decyzji innego organu lub sądu,
 • wydanie decyzji ustalającej obowiązek podleganiu pod ubezpieczenie, podstawę wymiaru składek lub obowiązek ustalenia składek,
 • śmierć spadkodawcy.

Jeżeli prowadzę spółkę z o.o. to dostanę emeryturę?

Jeśli jesteś wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to masz obowiązek odprowadzania składek do ZUS i tym samym odprowadzasz składki na swoją przyszłą emeryturę. Jeśli jednak nie płacisz składek, ponieważ jesteś jednym z kilku wspólników, masz kilka opcji, aby odkładać pieniądze na emeryturę, jako, że składki Cię nie dotyczą:

 • możesz zatrudnić się w spółce na umowę zlecenie lub umowę o pracę i od wynagrodzenia z tytułu tych umów, odprowadzać składki emerytalne i rentowe (zawierając umowę, przy okazji masz z głowy kwestie ubezpieczenia zdrowotnego),
 • możesz założyć oddzielną jednoosobową działalność gospodarczą i z niej wystawiać faktury spółce, a tym samym odprowadzać składki emerytalno-rentowe.

Obniżone składki ZUS dla nowych firm nie dotyczą spółki z o.o.

Jeśli zakładasz nową firmę, istnieją trzy ulgi, które mają na celu ułatwienie rozkręcenia biznesu i obniżenie początkowych kosztów w związku z założeniem działalności:

 • ulga na start,
 • preferencyjny ZUS po okresie ulgi na start,
 • mały ZUS plus.

Ulga na start zwalnia ze składek na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy przez okres 6 miesięcy od dnia założenia działalności gospodarczej UWAGA! Warto założyć działalność drugiego dnia miesiąca, ponieważ zyskujesz wtedy dodatkowy, niepełny miesiąc obowiązywania ulgi, jako, że ustawodawca przewiduje pełne 6 miesięcy (w przypadku rozpoczęcia działalności drugiego dnia lub późniejszych dni, nie można uznać miesiąca za „pełny” i okres 6 miesięczny zaczyna się od początku miesiąca następującego po miesiącu założenia działalności). Z ulgi na start możesz skorzystać jeśli:

 • jesteś osobą fizyczną i prowadzisz JDG lub jesteś wspólnikiem spółki cywilnej,
 • jest to Twoja pierwsza działalność gospodarcza, lub
 • podejmujesz kolejną działalność gospodarczą, ale od dnia zakończenia lub zawieszenia poprzedniej, minął okres 60 miesięcy,
 • nie wykonujesz działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego pracowałeś na etacie w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym, a czynności, które wykonywałeś wchodzą w zakres działalności spółki prowadzonej obecnie.

Preferencyjny ZUS po okresie ulgi na start obowiązuje przez okres 24 miesięcy, licząc od dnia w którym zakończyła się ulga na start. Polega on na obniżonych składkach na ubezpieczenia społeczne wraz lub bez uwzględnienia składki chorobowej. Pamiętaj też, że korzystając z preferencyjnych składek nie opłacasz za siebie składek na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy. Aby skorzystać z małego ZUSu musisz łącznie spełnić następujące warunki:

 • nie prowadzisz innej pozarolniczej działalności gospodarczej, lub
 • w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadziłeś innej pozarolniczej działalności,
 • nie wykonujesz działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego pracowałeś na etacie w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym, a czynności, które wykonywałeś wchodzą w zakres obecnie wykonywanej działalności.

Dodatkowo po skorzystaniu z ulgi na stary oraz preferencyjnych stawek, masz prawo do skorzystania z ulgi „mały ZUS plus”. Obejmuje ona wyłącznie składki na ubezpieczenia społeczne, więc nie obejmuje składki zdrowotnej, a okres jej trwania nie może przekroczyć 36 miesięcy (pamiętaj, że do tego okresu wlicza się okres korzystania ze składek preferencyjnych). Aby z niej skorzystać:

 • Twoje przychody nie mogą przekroczyć 120.000 zł za cały poprzedni rok kalendarzowy,
 • prowadziłeś działalność gospodarczą przez minimum 60 dni kalendarzowych w poprzednim roku kalendarzowym,
 • nie możesz rozliczać się na karcie podatkowej przy jednoczesnym zwolnieniu z VAT,
 • nie możesz wykonywać działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego pracowałeś na etacie w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym, a czynności, które wykonywałeś wchodzą w zakres obecnie wykonywanej działalności.

Mateusz Szczypa
radca prawny

Jednoosobowa spółka z o.o. jest spółką kapitałową, której wszystkie udziały albo akcje należą do jednego wspólnika.

Taka spółka zostaje utworzona przez jedną osobę, w każdym celu prawnie dopuszczalnym.

Oznacza to, że może powstać [Czytaj dalej…]

Q&A często zadawane pytania:

W przypadku jednoosobowej spółki z o.o jest ona traktowana jak jednoosobowa działalność gospodarcza i należy wtedy płacić składki na ubezpieczenia społeczne. Jeśli w spółce z o.o. jest więcej niż dwóch wspólników nie płaci się wtedy ZUSu.

Jeśli właściciel spółki z o.o. jest jedynym wspólnikiem, ma obowiązek odprowadzania składek emerytalnych i rentowych. Aby nie płacić składek na ZUS konieczne jest, aby kapitał został wniesiony przez przynajmniej dwóch wspólników – tylko w takiej sytuacji wspólnicy mogą być zwolnieni z płacenia składek na ZUS. 

W przypadku wspólnika w jednoosobowej sp. z o.o. ma on obowiązek opłacania składki zdrowotnej. Odwrotnie jest w sytuacji, gdy w spółce zasiada kilku wspólników – wtedy nie muszą oni płacić składki, ale za wszystkie wizyty lekarskie, zabiegi i pobyt w szpitalu, będą musieli zapłacić z własnej kieszeni.

Prezes zarządu w spółce z o.o. ma obowiązek płacenia składek ZUS, chyba że zostanie powołany poprzez uchwałę zgromadzenia wspólników – wtedy, prezes uprawniony jest do pobierania wynagrodzenia z tytułu powołania go na stanowisko prezesa zarządu i tym samym zwolniony jest ze składek na ubezpieczenia społeczne.

Od początku 2022 roku prezesi w spółkach z o.o. są zobowiązani do opłacania składki zdrowotnej, nawet jeśli został powołany na tę funkcję uchwałą zgromadzenia wspólników. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwalnia wspólników z konieczności opłacania z ZUS, ale pod warunkiem, że jest ich minimum dwóch. W przypadku jednoosobowej spółki z o.o. składki na ZUS są obowiązkowe. 

Facebook
Email
WhatsApp
Print
Pocket

UWAGA!

Pamiętaj proszę, że powyższy artykuł nie stanowi porady, jest jedynie zbiorem informacji. Przed podjęciem decyzji skontaktuj się z prawnikiem.

Zakładanie spółek Katowice

Zakładanie spółek Katowice Zalety rejestracji spółki z pomocą mojej kancelarii w Katowicach: Pomogę Ci w rejestracji spółki z o.o. (spółki kapitałowej) za pośrednictwem mojej kancelarii

Czytaj więcej »
Kategorie
spółka z o.o.

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Spis treści

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. (jak to zrobić, koszty, skutki podatkowe)

Wprowadzenie do przekształcenia

Ustawa Prawo Przedsiębiorców definiuje pojęcie działalności gospodarczej jako zorganizowanej działalności zarobkowej, wykonywanej we własnym imieniu i w sposób ciągły. W związku z tym podstawowe kryteria, które definiują JDG:

 • głównym celem przedsiębiorstwa jest zysk,
 • osobiste prowadzenie spraw,
 • przedsiębiorca sam ponosi odpowiedzialność,
 • czynności są podejmowane w sposób ciągły, powtarzalny i zmierzają do określonego celu.

Działalność w formie jednoosobowej cieszy się popularnością wśród początkujących przedsiębiorców, ze względu na niewielkie koszty, szybkość w dopełnieniu formalności oraz łatwość rozwiązania w przypadku niepowodzenia. Wątpliwość, czy jest to na pewno najlepsza forma prowadzenia działalności, pojawia się w przypadku rozwoju działalności. Wtedy można zastanowić się nad przekształceniem formy prowadzonej działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z art. 551 § 5 KSH.

Jak to zrobić, jakie kroki należy podjąć, dowiesz się poniżej.

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. – jak to zrobić?

Proces przekształcenia przedsiębiorcy, szczególnie z formy jednoosobowej działalności gospodarczej na sp. z o.o. nie jest skomplikowany i może przebiec dosyć szybko, jeśli dobrze sporządzi się wymagane dokumenty. Postępowanie uregulowane zostało w art. 584 (indeks od 1 do 13) Kodeksu Spółek Handlowych i składa się z następujących etapów:

Faza 1 - przygotowawcza

 1. przygotowanie planu przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową, wraz z załącznikami – jedyną właściwą formą jest akt notarialny.
 2. Załączniki do planu przekształcenia – zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych (art. 584 indeks 7) są to:
  • projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy – o tym jak powinno brzmieć to oświadczenie szerzej w Fazie 2, na tym etapie jest istotne, że projekt oświadczenia nie musi być sporządzony w formie aktu notarialnego.
  • projekt aktu założycielskiego/umowy spółki z o.o. – na tym etapie nie musi być sporządzony w formie aktu notarialnego, a wszystko co powinieneś wiedzieć o umowie spółki z o.o. znajdziesz w tym artykule.
  • wycena składników majątkowych przedsiębiorcy (aktywa i pasywa) – na tym etapie wycenę należy przygotować zgodnie z zasadami przewidzianymi w Rozdziale 4 Ustawy o rachunkowości.
  • sprawozdanie finansowe – sporządzone dla celów przekształcenia. Jeżeli przedsiębiorca nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych, sprawozdanie sporządza się w oparciu o zapisy w księdze przychodów i rozchodów oraz innych ewidencjach prowadzonych dla celów podatkowych.
 1. opinia biegłego rewidenta – ta opinia jest obowiązkowa, aby ją uzyskać składasz wniosek do Sądu rejestrowego właściwego ze względu na Twoją siedzibę, o wyznaczenie biegłego, który bada rzetelność planu przekształcenia. Biegły rewident musi wydać opinię w terminie zakreślonym przez sąd, który może wynosić maksymalnie 2 miesiące.

Faza 2 - właścicielska

 1. złożenie oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy – składa się je w formie aktu notarialnego, podstawowe elementy tego oświadczenia zostały określone w art. 584 (indeks 9) KSH co oznacza, iż można tam zawrzeć więcej niż: typ nowej spółki (w analizowanym przez nas przypadku będzie to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), wysokość kapitału zakładowego, zakres praw przyznanych przedsiębiorcy przekształcającemu jako wspólnikowi (nie jest to obligatoryjne), imiona i nazwiska członków zarządu nowej spółki
 2. sporządzenie umowy spółki – kolejnym krokiem jest sporządzenie aktu założycielskiego/umowy sp. z o.o., jak napisać umowę spółki z o.o. dowiesz się z tego artykułu.
 3. zawarcia aktu założycielskiego/umowy spółki – piszę o „zawarciu aktu założycielskiego/umowy spółki” bowiem przepis KSH stanowi o „zawarciu umowy spółki” ale przekształcana spółka będzie spółką jednoosobową, dlatego w istocie przekształcający się przedsiębiorca podpisuje akt założycielski,
 4. powołanie organów spółki – w przypadku spółki z o.o. zawsze będzie to zarząd spółki, a inne organy jeżeli wynika to z umowy spółki. Czysto praktycznie, powołanie organów może odbyć się już w oświadczeniu o przekształceniu, ponieważ ten dokument musi wskazywać członków zarządu powoływanej spółki. Powołać organy można także w akcie założycielskim/umowie spółki.

Faza 3 - rejestracyjna

 1. wniosek o rejestrację spółki w KRS – procedura nie różni się od standardowego zgłoszenia sp. z o.o., pamiętaj jednak, że musisz wypełnić i złożyć formularze rejestracyjne w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy spółki,
 2. wniosek o rejestrację jako czynny płatnik VAT,
 3. wykreślenie z CEiDG oraz poinformowanie kontrahentów/urzędów o przekształceniu dotychczasowej działalności – ostatnim krokiem jest wykreślenie przedsiębiorcy przekształcanego z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i zaktualizowanie informacji o statusie prawnym spółki oraz poinformowanie kontrahentów o zmianach np. w celach aktualizacji danych firmy na dokumentach.
 4. ogłoszenie o przekształceniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dokonują go członkowie zarządu, nie jest określone kiedy, ale bezpiecznie będzie złożyć go wraz z wnioskiem o rejestrację spółki KRS. Żaden termin nie został określony w KSH dlatego nie ma obaw, że zrobimy to za późno. Publikacja kosztuje 100 zł.

Inne ważne czynności!
które nie wynikają z KSH, ale z innych przepisów:

 • Tytułem wprowadzenia: jednosobowa działalność gospodarcza to podmiot, czyli Ty! Przedsiębiorstwo (zgodnie z art. 55 indeks 1 KC) to „zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej”. Oznacza to, że prowadząc JDG, będąc w małżeństwie i nabywając elementy przedsiębiorstwa (np. samochody) za środki, które wchodzą w skład majątku wspólnego, to przy przekształceniu, zgodę musi wyrazić drugi małżonek. Zgodnie z art. 37 § 1 pkt 3) Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego czynność prowadząca m.in. do zbycia przedsiębiorstwa wymaga zgody drugiego małżonka. Moim zdaniem przekształcenie (a dokładnie złożenie oświadczenia o przekształceniu, jako czynność jednostronna) dokonane bez zgody drugiego małżonka jest nieważne i nie może być „naprawione”.
 • Przekształcenie wymaga zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień poprzedzający zarejestrowanie przekształconej spółki i otwarcia ksiąg rachunkowych nowej spółki, na dzień przekształcenia.
 • Art. 584 (indeks 12) KSH przewiduje ogłoszenie o przekształceniu, 

Czy warto przekształcić jednoosobową działalność (JDG) w sp. z o.o.?

1. Bezpieczeństwo finansowe

Pierwszą i zarazem najważniejszą zaletą przekształcenia w spółkę jest zabezpieczenie interesu i zapewnienie bezpieczeństwa finansowego. Zgodnie z przepisami, minimalny kapitał zakładowy sp. z o.o. musi wynosić 5 tysięcy złotych. Jako wspólnik odpowiadasz wtedy wyłącznie majątkiem spółki, w dodatku tylko do wysokości wniesionego kapitału, a nie całym swoim majątkiem osobistym jak w przypadku JDG.

2. Wiarygodność i wizerunek

JDG jest czasami uznawana za mało wiarygodną formę prowadzenia działalności, czego nie można powiedzieć o sp. z o.o. Inwestorzy oraz kontrahenci zdecydowanie mogą łatwiej nawiązać współpracę z podmiotami działającymi w formie spółek kapitałowych, ponieważ ich funkcjonowanie jest znacznie bardziej sformalizowane. Dużo łatwiej jest również dokapitalizować sp. z o.o. od zewnętrznych podmiotów w zamian za udziały w spółce.

3. Składki na ZUS

Jeśli planujesz przekształcić JDG w sp. z o.o., a oprócz Ciebie kapitał wniesie przynajmniej jeszcze jeden wspólnik, skorzystasz ze zwolnienia z opłacania składek na ZUS. Jeżeli planujesz przekształcenie w jednoosobową spółkę z o.o. czyli taką, w której będziesz jedynym wspólnikiem i jedynym członkiem zarządu, zapoznaj się z moim artykułem, w którym opisałem wszystko co ważne na temat jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

4. Łatwość dziedziczenia

Zgodnie z zasadą ogólną, udziały w sp. z o.o. podlegają dziedziczeniu, a spadkobiercy wstępują do spółki z mocy prawa. Jedyną czynnością, która warunkuje wstąpienie spadkobierców do spółki jest zawiadomienie spółki o przejściu udziałów. Umowa sp. z o.o.  może regulować ograniczenia lub wyłączenia dotyczące wstąpienia spadkobierców, jednak w przypadku braku takich zapisów, przekazanie spółki jest niezwykle proste.

Mimo wielu korzyści wynikających z przekształcenia działalności gospodarczej (JDG) w spółkę kapitałową (w tym przypadku w spółę z o.o.), musisz mieć świadomość wad z nim związanych. Zawsze warto zastanowić się i dokładnie obliczyć, czy mimo powyższych korzyści, decydując się na przekształcenie jesteś gotowy ponieść wyższe koszty związane z założeniem i prowadzeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialności. Wszystkiego na temat spółki z o.o. dowiesz się z mojego poradnika na jej temat.

Podwójne opodatkowanie w sp. z o.o. – czy zawsze występuje?

Mówiąc o przekształceniu, często pojawia się argument podwójnego opodatkowania. Spółka co do zasady podlega opodatkowaniu na gruncie CIT, a wspólnik jako osoba fizyczna, na zasadach PIT. Istnieje jednak szereg sposobów, które pozwalają uniknąć podwójnego opodatkowania, oto niektóre z nich:

Na czym polega przekształcenie?

Celem przekształcenia jest zachowanie płynności istnienia przedsiębiorstwa, co może być istotne, jeżeli np. przekształcane przedsiębiorstwo posiada unikalne zezwolenie. Polega ono na zmianie formy prawnej JDG w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, bez konieczności przeprowadzenia likwidacji. Innymi słowy następuje płynna kontynuacja prowadzenia działalności, a wszelkie prawa i obowiązki związane z zawartymi umowami przechodzą na nową spółkę. Ustawodawca przewiduje jednak pewne ograniczenia dotyczące tego kiedy, jak i kto może go dokonać. W przypadku JDG jedyną możliwą zmianą prawną jest przejście w jednoosobową spółkę kapitałową – w tym przypadku sp. z o.o.

Dodatkowo wymagane jest spełnienie warunku zdolności przekształceniowej:

 • musisz prowadzić w sposób ciągły i we własnym imieniu działalność gospodarczą,
 • nie możesz prowadzić działalności nieewidencjonowanej, co oznacza:
 • twoja działalność gospodarcza musi być zgłoszona we właściwym rejestrze (w przypadku JDG jest to CEiDG).

Skutek przekształcenia

Zmiana formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, skutkuje nie tylko zmianami w prawach i obowiązkach wspólników czy członków zarządu, ale również w obszarze księgowo-finansowym oraz podatkowym. Finalizacja procesu przekształcenia następuje w dniu wpisania sp. z o.o. do KRS i właśnie wtedy, rodzą się skutki prawno-podatkowe wynikające z przekształcenia.

Skutek przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

 • Przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest skuteczne w dniu wpisu do rejestru. Wtedy jako przedsiębiorca stajesz się wspólnikiem spółki i możesz korzystać z pełni praw jakie ta oferuje. Jednocześnie w przypadku przekształcenia w spółkę, dotychczasowe prawa i obowiązki przedsiębiorcy przechodzą na spółkę z tytułu sukcesji. Jednym z podstawowych skutków przekształcenia jest ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania – od tej chwili odpowiadasz wyłącznie majątkiem spółki, w dodatku tylko do wysokości wniesionego kapitału.
 • Pamiętaj jednak, że przez trzy lata od dnia przekształcenia, za zobowiązania związane z działalnością gospodarczą powstałe przed dniem przekształcenia, odpowiadasz solidarnie ze spółką.
 • Pamiętaj również o obowiązku zmiany informacji w ZUSie – wyrejestruj się z ubezpieczeń z tytułu prowadzenia JDG i zgłoś siebie prawidłowo w terminie 7 dni od dnia zarejestrowania spółki (jeśli planujesz prowadzić jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością).

Kiedy przekształcenie JDG w spółkę z o.o. jest skuteczne?

Przekształcenie działalności w jednoosobową spółkę kapitałową jest skuteczne w dniu wpisu jej do Krajowego Rejestru Sądowego. Przedsiębiorcy składając wniosek o przekształcenie często mylnie kierują się dniem złożenia wniosku o przekształcenie, jednak to dopiero dzień wpisu wskazuje moment przekształcenia

Skutek podatkowy przekształcenia firmy jednoosobowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

W wyniku przekształcenia pojawia się wiele wątpliwości w zakresie skutków podatkowych, związanych w szczególności z obowiązkiem uiszczenia podatku dochodowego PIT. Jak wskazuje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, w chwili przekształcenia JDG w spółkę prawa handlowego, oraz związanych z tym objęciem udziałów w spółce przekształconej, przedsiębiorca będący osobą fizyczną nie uzyskuje przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponadto:

 • w przypadku przekształcenia, spółka co do zasady podlega opodatkowaniu na gruncie CIT, a wspólnik jako osoba fizyczna, na zasadach PIT,
 • jeśli Twoja spółka będzie czynnym płatnikiem VAT masz obowiązek złożenia wniosku o rejestrację do urzędu skarbowego,
 • po przekształceniu masz obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (tzw. PCC) – wynosi on 0,5% kapitału zakładowego przekształconej spółki, dokładną kwotę możesz obliczyć w kalkulatorze kosztów założenia spółki z o.o. który za darmo możesz pobrać poniżej.

Pobierz kalkulator (plik Excel) za pomocą którego ustalisz ile będzie kosztować założenie Twojej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ile podatku od czynności cywilnoprawnych (tzw. PCC) zapłacisz (nie musisz podawać maila!)

Kalkulator kosztów rejestracji spółki oblicza także wysokość PCC

Uwaga na klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania!

Samo przekształcenie nie ma nic wspólnego z unikaniem opodatkowania i nie jest tak traktowane. Zmiana formy prawnej firmy może wpłynąć i zmniejszyć obciążenie podatkowe. Ustawodawca daje przedsiębiorcom możliwość wyboru opodatkowania w wielu przypadkach, więc praktyki mające na celu maksymalizacje zysku i zmniejszenie obciążeń podatkowych np. poprzez korzystanie z ulg podatkowych lub przedmiotową zmianę formy prowadzenia biznesu są powszechnie stosowane i jak najbardziej prawidłowe.

Jednak w związku z uszczelnianiem systemu podatkowego w Polsce, ustawodawca wprowadził instytucję klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Polega ona na umożliwieniu organom wszczęcia postępowania skarbowego, jeśli istnieje podejrzenie, że podmiot unika opodatkowania. Za takie działania można uznać:

 • nieuzasadnione dzielenie operacji,
 • angażowanie podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomicznego lub gospodarczego,
 • angażowanie podmiotów, które nie prowadzą rzeczywistej działalności gospodarczej lub nie pełnią istotnej funkcji ekonomicznej,
 • próby uzyskania stanu identycznego lub zbliżonego do stanu istniejącego przed dokonaniem czynności lub korzystanie z elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących,
 • wystąpienie ryzyka gospodarczego przewyższającego spodziewane korzyści inne niż podatkowe w takim stopniu, że należy uznać, że działający rozsądnie podmiot nie wybrałby tego sposobu działania,
 • sytuacje, w której osiągnięta korzyść podatkowa nie ma odzwierciedlenia w poniesionym przez podmiot ryzyku gospodarczym lub jego przepływach pieniężnych,
 • sytuacje, gdy zysk przed opodatkowaniem, jest nieznaczny w porównaniu do korzyści podatkowej, która nie wynika bezpośrednio z rzeczywiście poniesionej ekonomicznej straty.

Na czym polega solidarna odpowiedzialność po przekształceniu JDG w spółkę z o.o.?

Wydaje się, że przekształcenie jest sposobem na uniknięcie spłacenia długów powstałych podczas prowadzenia JDG. Nic bardziej mylnego. Ustawodawca przewidział tę sytuację i uregulował odpowiedzialność solidarną w art. 584 KSH. Zgodnie z nim przez okres trzech lat, za zobowiązania powstałe w związku z prowadzeniem JDG przed dniem przekształcenia, odpowiadasz solidarnie ze spółką – jednak tylko za te zobowiązania, które powstały w związku z prowadzoną firmą. Konstrukcja ta ma na celu ochronę wierzycieli, wobec których zaciągnąłeś zobowiązania, również wierzycieli publicznoprawnych (np. zaległe podatki czy składki do ZUS).

Mateusz Szczypa
radca prawny

Jeżeli miałbym streścić w kilku zdaniach wszystko co musisz wiedzieć o spółce z o.o. to są to 2 informacje:

 1. niska odpowiedzialność przy relatywnie niskich kosztach działalności,
 2. ale ceną za to jest podwójne opodatkowanie [Czytaj dalej…]
LinkedIn
WhatsApp
Email
UWAGA

Pamiętaj proszę, że powyższy artykuł nie stanowi porady, jest jedynie zbiorem informacji. Przed podjęciem decyzji skontaktuj się z prawnikiem.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego/użytkowego

Umowa najmu lokalu

Z tego wpisu dowiesz się w jaki sposób umowa najmu pozwala uniknąć podwójnego opodatkowania i pobierzesz darmowy wzór takiej umowy z moimi komentarzami (na samym dole).

Czytaj więcej »
Kategorie
spółka z o.o.

Umowa spółki z o.o. / Wzór umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spis treści

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to taka trochę „zbroja”. Z jednej strony chroni spółkę przed nieuczciwymi wspólnikami, ale jeżeli nie zostanie przemyślana, zacznie krępować ruchy i ograniczać jej rozwój. Z tego wpisu dowiesz się co umowa spółki musi zawierać, a czego nie musi, ale dobrze jest zawrzeć.

Na końcu tego artykułu pobierzesz wzór umowy spółki z o.o. z komentarzami.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako kapitałowa spółka handlowa posiadająca osobowość prawną, może zostać utworzona w drodze aktu założycielskiego – jeśli zawiązywana przez jednego wspólnika, lub w formie zawarcia umowy, gdy występować będzie wielu wspólników.

Wszystkiego o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością dowiesz się z tego wpisu, przede wszystkim dowiesz się na czym ta ograniczona odpowiedzialność polega.

Powstanie spółki następuje z chwilą wpisu do KRS. Podstawowym wymaganiem jest wniesienie kapitału zakładowego w wysokości co najmniej 5 tysięcy złotych (to istotny element spółki z o.o. więcej dowiesz się z artykułu poświęconego kapitałowi zakładowemu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością).

Umowa spółki z o.o. – u notariusza czy przez internet?

Co do zasady, zarówno akt założycielski jak i umowa spółki powinny być zawarte w formie aktu notarialnego. Obowiązek ten wynika z art. 157 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, ale możliwe jest także zawarcie umowy przez internet, które polega na wypełnieniu i złożeniu wniosku przez portal S24.

Jakie są wady i zalety zawierania umowy spółki z o.o. przez internet?

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zalety:

 • możesz złożyć wniosek bez wychodzenia z domu;
 • gotowy wzorzec umowy (to zaleta bo zmniejsza formalności, ale też wada, bo nie możesz wprowadzać do niego żadnych zmian);
 • wniosek składany w ten sposób powinien być rozpatrzony szybciej, niż te składany drogą tradycyjną (i zwykle tak jest!);
 • koszty rejestracji są o połowę niższe.

Wady:

 • wkład możesz wnieść tylko pieniężnie (nie może to być np. samochód);
 • o wszelkich pozostałych formalnościach takich jak zgłoszenie identyfikacyjne w zakresie danych uzupełniających do Urzędu Skarbowego, czy deklaracji PCC-3 musisz pamiętać sam;
 • możesz skorzystać tylko z gotowego wzorca umowy.
Umowa spółki z o.o. Zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez internet

PODSUMOWUJĄC

jeśli umowa spółki będzie miała prostą formę oraz kapitał zakładowy będzie wnoszony w formie pieniężnej, można skorzystać z wniosku internetowego.

Jakie są wady i zalety zawierania umowy spółki z o.o. u notariusza?

Zalety:

 • umowa w formie notarialnej może mieć bardziej szczegółowy charakter i zawierać dodatkowe postanowienia i klauzule – to zdecydowana przewaga tej formy;
 • zawierając umowę w tej formie kapitał zakładowy możesz wnieść nie tylko w formie pieniężnej, ale także aportu (np. nieruchomości czy pojazdów), jest to możliwe tylko w formie notarialnej;

Wady:

 • notariusz sporządzający umowę pobiera taksę notarialną, której wysokość uzależniona jest od wysokości kapitału zakładowego, poniżej podaję przykładowe stawki, ale proszę pamiętać, że są to stawki maksymalne i notariusz może ją pobrać w niższej wysokości:

5 000 zł = 160 zł taksy; 10 000 zł = 310 zł taksy, 50 000 zł = 910 zł taksy, 100 000 zł = 1 170 zł, 1 000 000 zł = 4 770 zł taksy notarialnej

Umowa spółki z o.o. Jakie są wady i zalety zawierania umowy spółki z o.o. u notariusza​

Pobierz kalkulator (plik Excel) za pomocą którego ustalisz ile będzie kosztować założenie Twojej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (nie musisz podawać maila!)

Kalkulator kosztów założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - instrukcja

Umowa spółki z o.o. – co powinna zawierać i jak ją przygotować?

Jeżeli przygotowujesz się do sporządzenia umowy spółki pamiętaj o jej kluczowych elementach, bez których wniosek o wpis zostanie odrzucony przez sąd rejestrowy, a jeśli nawet sąd przeoczy braki i spółka zostanie zarejestrowana, to przed upływem 5 letniego okresu, Sąd może orzec o rozwiązaniu spółki.

Jeżeli rozważasz założenie spółki z o.o. pamiętaj, iż korzyści takie jak zwolnienie ze składek ZUSowskich nie będzie Cię dotyczyło, jeżeli założysz spółkę, w której będziesz jedynym wspólnikiem, o tym dlaczego przeczytasz w tym artykule.

Co powinna zawierać umowa spółki z o.o.?

 • Umowa spółki przede wszystkim powinna zawierać niezbędne informacje wynikające z art. 157 Kodeksu spółek handlowych (KSH) takie jak: 
 • nazwę firmy – może to być dowolna nazwa pod jaką funkcjonować będzie spółka, ale koniecznie ze wskazaniem formy prawnej tj. „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, np. Domex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Oczywiście w obrocie gospodarczym, już po zarejestrowaniu spółki, dopuszczalne jest posługiwanie się uproszczoną formą „sp. z o.o.”; 
 • siedziba – UWAGA! siedziba to nie adres, siedziba to miejscowość! W umowie spółki należy określić miejscowość w Polsce, która będzie siedzibą spółki. Według tej miejscowości ustalany będzie sąd właściwy dla rozpatrywania spraw spółki, w tym także jej rejestracji. Z praktycznego punktu widzenia, jako siedzibę wskazuje się miejscowość, w której znajduje się adres korespondencyjny spółki. Jest to praktyczne, bowiem zgodnie z art. 234 § 1 KSH zgromadzenie wspólników powinno odbywać się w siedzibie spółki, jeżeli umowa spółki nie przewiduje innego miejsca w Polsce;
 • określenie przedmiotu działalności spółki – ten punkt będzie bardzo obszerny, ponieważ w internecie zwykle zjedziemy informację, że określając przedmiot działalności wystarczy wskazać właściwe kody klasyfikacji PKD – moim zdaniem takie uproszenie może być szkodliwe dla udziałowców. Rejestrując spółkę, przedmiot działalności należy przemyśleć i dobrze jest omówić go z radcą prawnym.

Ze względów formalnych, czyli samej możliwości rejestracji spółki dopuszczalne jest bardzo ogólne zakreślenie przedmiotu działalności np. wskazanie kilku kodów PDK (Polska Klasyfikacja Działalności) lub wskazanie kilku podstawowych czynności i koniecznie określenie branży (np. hodowla i przetwórstwo rybne) sama „hodowla i przetwórstwo” byłoby zbyt ogólne, nie pozwalało na określenie czym zajmuje się spółka i w konsekwencji Sąd mógłby odmówić rejestracji takiej spółki.

Jednocześnie, unikajmy zbyt szczegółowego zakreślenia przedmiotu działalności spółki, ponieważ jeżeli będziemy chcieli go zmienić, zmiana umowy będzie kosztowna i czasochłonna – można tego uniknąć – analizując na etapie zawarcia umowy czym zamierzamy się zajmować, w jakim kierunku planujemy się rozwijać, gdzie szukać będziemy alternatyw w razie niepowodzeń. Jest to istotne, bowiem np.

1. urząd skarbowy może odmówić zakwalifikowania niektórych wydatków jako kosztów prowadzenia działalności, jeżeli uzna je za niezgodne z przedmiotem działalności spółki,

2. przy pozyskaniu inwestorów lub kredytów bankowych, inwestorzy odmówią udzielenia wsparcia (lub zażądają zmiany umowy) jeżeli będzie obejmować działania niewynikające z przedmiotu działalności spółki,

3. startując w zamówieniach publicznych, brak odpowiedniego przedmiotu działalności stanowi formalną przeszkodę do udziału w zamówieniu publicznym (jest to logiczne, bowiem w zamówieniach publicznych wymagane jest m.in. doświadczenie w realizacji określonych projektów, a Twoje doświadczenie jest wątpliwe, jeżeli z rejestru sądowego wynika, iż w ogóle nie zajmujesz się daną działalnością). 

Z punktu widzenia udziałowca spółki z o.o. (czyli Twojego!) szczególnie istotne są:

 

 1. ochrona interesów wspólników – dotyczy to przede wszystkim wspólników mniejszościowych. Jeżeli zakładasz spółkę i wiesz, że w przyszłości będziesz poszukiwał inwestorów, prawidłowe określenie przedmiotu działalności będzie bardzo istotne dla ochrony Twoich interesów, ponieważ: zmiana przedmiotu działalności wymaga 3/4 głosów udziałowców. Jeżeli masz ponad 25%, to mimo iż jesteś udziałowcem mniejszościowym, bez Twojej zgody spółka nie zmieni znacząco działalności. Zbyt szerokie określenie przedmiotu działalności pozwala wspólnikom większościowym (posiadającym ponad 50% udziałów) podjęcie uchwały zwykłą większością głosów i wydanie zarządowi wiążącego polecenia podejmowania określonej działalności.
 2. wyznacza granice zakazu konkurencji – dotyczy to zarówno członków zarządu jak i (częściowo) wspólników. Członkowie zarządu związani są zakazem konkurencji, który polega na zakazie działania w konkurencyjnych przedsiębiorstwach i zajmowania się działalnością konkurencyjną w ogóle, dlatego jasne określenie przedmiotu działalności wyznacza granice tego zakazu dla członków zarządu i pozwala wspólnikom na jego egzekwowanie (nie ma wtedy miejsca na polemikę i dowolne interpretowanie przedmiotu działalności w taki sposób, aby zarząd dowodził, iż nie łamie zakazu. Z drugiej strony, w doktrynie prawniczej zwraca się uwagę na występowanie także zakazu konkurencji wspólników, który wynika z obowiązku lojalności, dlatego precyzyjne określenie przedmiotu działalności powinno redukować konflikty w spółce, bowiem każdy z zaangażowanych będzie znał granice, których nie powinien przekraczać). 
 3. indywidualizacja działalności – przedmiot działalności powinien być określony na tyle konkretnie, aby sąd rejestrowy mógł ocenić czy działalność spółki będzie legalna. 
 • wysokość kapitału zakładowego spółki – ten obowiązek zwykle nie przysparza trudności. Wystarczy pamiętać, że kwota musi być wskazana wprost w walucie polskiej (np. 5 000 zł), nie można posługiwać się żadnymi ruchomymi wskaźnikami. Więcej, a właściwie wszystko co ważne o kapitale zakładowym spółki z o.o. napisałem w innym artykule.
 • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników – w tym zakresie mamy tylko dwa minimalne ograniczenia: 1. wartość jednego udziału nie może być niższa niż 50 zł i 2. każdy wspólnik musi objąć przynajmniej jeden udział.
 • informacja czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział – kodeks spółek handlowych wymaga określenia tego wprost i właściwie zawsze w umowach wskazuje się, że wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. Teoretycznie możemy mieć 2 wspólników którzy mają po jednym udziale o wartości 2500 zł każdy, ale w praktyce jest to niespotykane. 
 • oznaczenie czasu trwania spółki:
 1. zwykle spółki zawierane są na czas nieokreślony i należy wpisać to do umowy spółki,
 2. dopuszczalne jest także zawieranie spółek na czas określony, może to być do konkretnej daty lub konkretnego zdarzenia np. śmierć wspólnika. Zawarcie spółki na czas określony nie powoduje, że po tym czasie spółka „wygaśnie”, jeżeli wspólnicy chcą, mogą podjąć uchwałę (koniecznie jednogłośnie) i kontynuować prowadzenie spółki. Jeżeli nie chcą, spółka musi zostać zlikwidowana. 

Jakie obowiązkowe elementy muszą znaleźć się w umowie spółki? Jakie zapisy nie są konieczne, ale warto je wpisać?

Czy warto zawrzeć w umowie dodatkowe postanowienia?

Każdorazowo, jeśli tylko istnieje taka możliwość, warto jest się dodatkowo zabezpieczyć postanowieniami umownymi, aby uniknąć zbędnych kosztów w przyszłości. W pierwszej kolejności należy wskazać, że zawarcie dodatkowych postanowień w umowie może wyeliminować konieczność późniejszych zmian w umowie spółki, co generuje dodatkowe opłaty i zabiera czas. Ponadto dodatkowe postanowienia mogą zabezpieczyć interes wspólników i znacznie usprawnić działalność spółki. 

Umowa spółki z o.o. - 3 postanowienia, które warto zawrzeć

Umowa spółki z o.o. - 3 postanowienia, które warto zawrzeć​

1. Uprzywilejowanie udziałów w spółce z o.o.

Zasadą jest, że wspólnicy mają równe prawa i obowiązki. Jednym z wielu korzystnych postanowień umownych jest postanowienie o uprzywilejowaniu wspólników w zakresie przyznania im szczególnych korzyści lub uprzywilejowanie posiadanych przez nich udziałów. W przypadku uprzywilejowania udziałów mówi się o uprzywilejowaniu przedmiotowym – sytuacji kiedy poszczególne udziały mają większe uprawnienia korporacyjne i majątkowe, w porównaniu do udziałów wynikających z ustawy. Takie uprzywilejowanie dotyczy przede wszystkim prawa głosu, prawa do dywidendy czy sposobu uczestniczenia w podziale majątku w przypadku likwidacji, jednak katalog ten nie jest zamknięty. Rozwiązanie pozwala na umniejszenie praw udziałowych innych wspólników, jednak nie może przyznawać więcej niż trzech głosów na jeden udział. 

2. Ograniczenia w zbyciu udziałów w spółce z o.o.

Dla lepszej składem osobowym spółki, warto zawrzeć postanowienie o ograniczeniach w zbyciu udziałów. W przeciwnym razie udziały będą mogły być zbywane przez wspólników bez ograniczeń, a skład osobowy będzie mógł się zmieniać często i na rzecz przypadkowych osób (może to doprowadzić np. do wrogiego przejęcia). Ograniczeniem można objąć wszystkie udziały lub tylko ich części – warunkiem jest, aby ograniczenie nie było zbyt uciążliwe, czyli takie, że zbycie udziałów będzie niewykonalne. Jednym ze sposobów ograniczenia jest uzyskanie zgody spółki, najczęściej udziela jej zarząd spółki składający się z jednego lub wielu członków zarządu, jednak może to zrobić inny organ np. rada nadzorcza bądź konkretny wspólnik. 

3. Wyłączenie od ograniczeń dotyczących rozporządzania udziałami

Po tych wszystkich postanowieniach dotyczących ograniczeń w rozporządzaniu udziałami, można zawrzeć postanowienia określające wątki od tych ograniczeń. Wyłączenia mogą być podmiotowe i obejmować np. wskazanego wspólnika czy przedmiotowe i określać konkretne sytuacje, kiedy określone ograniczenie nie obowiązuje.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to bardzo elastyczna forma i te okoliczności, które jesteśmy w stanie przewidzieć możemy uregulować w umowie, dlatego zawarcie umowy na wzorze w systemie S24 to duże ograniczenie, które pozbawia nas tej możliwości.

Umowa spółki z o.o. – jak przygotować umowę spółki z o.o.?

Dobrze skonstruowana umowa wspomaga sprawne funkcjonowanie spółki oraz ułatwia życie wspólników. Dzięki swej elastyczności zamieszczanych w niej treści może być cennym aktywem dla spółki. Można w niej zawierać własne postanowienia oraz zmieniać ją nieograniczoną ilość razy.

 1. ustal grono wspólników – rejestrując działalność zastanów się czy będzie to spółka jednoosobowa, czy od początku wiesz miał wspólników, a może już wiesz, że będziesz potrzebował inwestorów. Wszystko co należy wiedzieć o jednoosobowej spółce z o.o. opisałem w tym artykule.
 2. określ kapitał zakładowy – o kapitale zakładowym i dlaczego wysoki kapitał zakładowy nie ma sensu pisałem tutaj. Uwzględnij co wniesiesz na kapitał (gotówka, ruchomości czy nieruchomości).
 3. przemyśl przedmiot działalności spółki – napisałem o tym sporo w akapitach powyżej, może to mieć ogromne znaczenie, np. kiedy zaczniesz sprzedawać swoje udziały w spółce. 
 4. ustal czy na kapitał będzie składało się wiele udziałów o niskiej wartości, czy odwrotnie.

Umowa spółki z o.o. - koszty

Umowa spółki może zostać zawarta w jednej z dwóch form – aktu notarialnego lub poprzez system S24. W zależności od wysokości kapitału zakładowego oraz wyboru metody koszty będą się różnić. Opłata sądowa w przypadku rejestracji poprzez system S24 kosztuje 250 zł i jest o połowę tańsza niż ta uiszczona u notariusza – 500 zł, dodatkowo w przypadku wizyty u rejenta zapłacić należy taksę. Wymogiem jest również uiszczenie opłaty w wysokości 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niezależnie od tego w jaki sposób zakładamy spółkę.

Umowa spółki z o.o. poodstawowe koszty.jpg

Pobierz kalkulator (plik Excel) za pomocą którego ustalisz ile będzie kosztować założenie Twojej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (nie musisz podawać maila!)

Kalkulator kosztów założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - instrukcja

Zmiany w umowie spółki z o.o.

Mimo, że ustawodawca przewiduje nieograniczoną możliwość zmian w treści umowy, warto dobrze przemyśleć jej pierwotną formę, jako że każda zmiana generuje niepotrzebne, dodatkowe koszty oraz wymaga poświęcenia czasu na wizyty u notariusza czy składanie formularzy internetowych. Zmiana umowy spółki zawartej przed notariuszem wymaga zachowania formy i musi być zawarta w tej samej formie

Zmiany a umowa spółki z o.o. zawartej przez internet

Gdy umowa została sporządzona w systemie S24, możliwa jest jej zmiana zarówno w formie aktu jak i w formie elektronicznej. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której umowa pierwotnie zawarta w systemie S24 została już zmieniona w formie dokumentu notarialnego. W takim przypadku nieistotny jest fakt, że pierwotna umowa została zawarta elektronicznie – zmiana będzie wówczas możliwa wyłącznie w tej samej formie.

Rozwiązanie umowy spółki z o.o.

Z rozwiązaniem spółki mamy do czynienia jeśli wspólników nie łączy już dążenie do wspólnego celu, jakim jest zarządzanie, prowadzenie spraw spółki czy zaspokajanie zobowiązań spółki. Po podjęciu decyzji o rozwiązaniu, celem wspólników powinno być zakończenie i podsumowanie przeprowadzonych czynności oraz rozliczenie zysków i strat. Rozwiązanie spółki następuje z chwilą wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez KRS. Wśród przyczyn rozwiązania spółki można wyróżnić przyczyny wskazane w umowie lub statucie spółki (np. upływ czasu), uchwała wspólników, rozwiązanie spółki w drodze postępowania sądowego lub w postępowaniu upadłościowym. 

Umowa spółki a statut spółki

Umowa, jak i również statut stanowią akty założycielskie spółek w polskim prawie handlowym. Zgodnie jednak z definicją zawartą w KSH statut spółki jest węższym terminem niż umowa. Pojęcie te nie są więc sobie tożsame. Wbrew powszechnemu przekonaniu, statut ustanawia się wyłącznie dla spółki akcyjnej, nie dla spółki z o.o.

Kto podpisuje umowę założycielską?

Podpisanie umowy założycielskiej będzie zależało od wybranego sposobu zawarcia umowy: – jeśli umowa będzie zawierana przed notariuszem, wtedy obowiązek ręcznego podpisania dokumentu mają wszyscy wspólnicy. Jest to jednak kłopotliwe w sytuacji gdy wspólnik nie może stawić się przed notariuszem lub powoływanych jest wielu wspólników. W takiej sytuacji, wspólnicy niemogący wziąć udziału w czynnościach u notariusza, mogą złożyć pisemne pełnomocnictwo i umocować inną osobę fizyczną, często również innego wspólnika, do podpisania umowy. W przypadku składania formularza w systemie S24 wspólnicy mają obowiązek złożenia podpisu kwalifikowanego. 

Jak wypełnić formularz pcc-3 po zawarciu umowy spółki z o.o?

Termin: PCC czyli podatek od czynności cywilnoprawnych, należy złożyć w terminie 14 dni od dnia dokonania czynności cywilnoprawnej (zawarcia umowy) do urzędu skarbowego właściwego dla siedziby spółki.

Jakie informacje należy przygotować: identyfikator podatkowy, czyli numer NIP spółki, datę dokonania czynności cywilnoprawnej, która w tym przypadku jest po prostu datą zawarcia umowy, adres urzędu skarbowego do którego adresowana jest deklaracja (urząd właściwy dla adresu spółki), nazwa skrócona firmy oraz adres.

W dalszej części wniosku: osoba składająca deklarację jest zobowiązana do zaznaczenia przedmiotu opodatkowania (będzie to zawarcie umowy spółki) oraz miejsca zawarcia umowy.

Ostatni krok: obliczenie należnego podatku oraz podpisanie deklaracji przez osobę upoważnioną do reprezentacji spółki.

Kalkulator kosztów rejestracji spółki oblicza także należny podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Kalkulator kosztów rejestracji spółki oblicza także wysokość PCC

Zysk spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podstawowym celem, którym kierują się wspólnicy jest zysk spółki. Dywidenda, czyli właśnie zysk, co prawda nie jest w pełni rozdzielana między wspólnikami, ponieważ należy jeszcze pokryć straty i część zysku przekazać na kapitały zapasowe lub rezerwowe, jednak zasadą jest, że zysk dzieli się pomiędzy wspólnikami w oparciu o wielkość i ilość posiadanych udziałów. Im większa liczba udziałów, tym większy zysk osiąga wspólnik. Należy jednak pamiętać o uprzywilejowaniu udziałów. Bezwzględnym warunkiem podziału zysku jest sporządzenie sprawozdania finansowego. Obowiązek ten spoczywa na zarządzie i jest on sporządzany za poprzedni rok obrotowy, który zwykle pokrywa się z rokiem kalendarzowym (można jednak zmienić okres roku obrotowego dodatkowym postanowieniem umownym).

Wzór umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) z komentarzami

Poniżej, za darmo i bez rejestracji możesz pobrać wzór umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pamiętaj proszę, że umowa spółki z o.o. jest bardzo elastyczna. Jeżeli ten wzór nie jest odpowiedni dla Twoich potrzeb, skontaktuj się ze mną i wspólnie wypracujemy najlepszą dla Ciebie umowę.

Wzór umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) z komentarzami

Mateusz Szczypa
radca prawny

Z tego artykułu dowiesz się:

 1. jak ustalić potrzebny kapitał zakładowy w spółce z o.o jeżeli dopiero ją zakładasz,
 2. jak zwiększyć kapitał zakładowy jeżeli już prowadzisz działalność w formie sp. z o.o.

Kapitał zakładowy spółki z o.o to obowiązkowe środki wnoszone przez wspólników na etapie powstania spółki, dlatego też kapitał zakładowy funkcjonuje jako kapitał założycielski lub kapitał podstawowy [Czytaj dalej…]

LinkedIn
WhatsApp
Email

UWAGA

Pamiętaj proszę, że powyższy artykuł nie stanowi porady, jest jedynie zbiorem informacji. Przed podjęciem decyzji skontaktuj się z prawnikiem.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego/użytkowego
Umowa najmu lokalu

Z tego wpisu dowiesz się w jaki sposób umowa najmu pozwala uniknąć podwójnego opodatkowania i pobierzesz darmowy wzór takiej umowy z moimi komentarzami (na samym dole).

Czytaj więcej »
Kategorie
spółka z o.o.

Jednoosobowa Spółka z o.o. / Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Table of Contents

Jednoosobowa spółka z o.o. - charakterystyka

Jednoosobowa spółka z o.o. jest spółką kapitałową, której wszystkie udziały albo akcje należą do jednego wspólnika. Taka spółka zostaje utworzona przez jedną osobę, w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Oznacza to, że może powstać:

 1. od początku jako jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 2. lub może zostać utworzona w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej.
Wyjątek w sytuacji założenia powyższej spółki jest taki, że nie może być zawiązana przez inną jednoosobową spółkę z o.o.

Ten tekst koncentruje się na jednoosobowej spółce z o.o. Jeżeli znajdziesz w nim coś szczególnie interesującego więcej informacji na temat spółki z ograniczoną odpowiedzialnością znajdziesz w przygotowanym przeze mnie poradniku na jej temat (link)

Jak wygląda kwestia składek ZUS w jednoosobowych spółkach z o.o.?

Jakie obowiązki względem ZUS ma jednoosobowa spółka z o.o.?

Wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., zgodnie z przepisami o ubezpieczeniach zdrowotnych jest uznawany jako osoba fizyczna prowadząca działalność pozarolniczą. Ustawa wiąże z takimi osobami obowiązek opłacania obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Oznacza to, iż wspólnik jest zobowiązany do płacenia składek ZUS.

Jednoosobowa spółka z o.o. sposobem na firmę bez ZUS?

Niestety nie.

Jedynym sposobem, żeby jedyny wspólnik spółki z o.o. nie musiał opłacać składek jest wyzbycie się jakiejś części udziałów. Do pewnego czasu wystarczyło żeby jeden ze wspólnik posiadał 1% udziałów, a drugi 99%. Sytuacja jednak zaczęła się zmieniać, gdyż sądy zaczęły podważać takie zachowania, jako prowadzące do uniknięcia płacenia składek ZUS. Sąd Najwyższy w wyroku z 03 sierpnia 2011 roku, sygn. akt I UK 8/11, używa w tym przypadku takich pojęć jak „niemal jedyny wspólnik spółki z o.o.” oraz określa jako pozycję jako dominującą, jednakże w żaden sposób nie definiuje procentowej różnicy, która byłaby uznawana przez judykaturę.

Czy spółka z o.o. w ogóle pozwala na zwolnienie z ZUSu?

Składki na ZUS i ubezpieczenie zdrowotne

Jedyny wspólnik spółki z o.o. uznawany jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie związaną z rolnictwem jest zobowiązany do opłacania obowiązkowych składek na ZUS i ubezpieczenie zdrowotne.

Składki na ZUS mogą być niskie i... zerowe

ZUS w decyzji z 30.06.2021 (DI/200000/43/463/2021) doszedł do wniosku, że jedyny wspólnik spółki z o.o. prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą może skorzystać z ulgi na start. Oznacza to, że przez pierwsze 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy lub od podjęcia jej ponownie co najmniej po upływie 60 miesięcy od dnia jej zawieszenie lub zakończenia, nie muszą oni opłacać składek ZUS.

Jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG) czy jednoosobowa spółka z o.o.? Co lepiej wybrać?

Jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka z o.o.? Podsumowanie i wnioski

Jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG)

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest darmowe. Do jej rejestracji potrzebne jest złożenie wniosku do CEiDG, można to zrobić listownie, przez internet lub osobiście. Działalność jednoosobową może założyć osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej podatnikiem jest sam przedsiębiorca. Przed założeniem działalności podatnik wybiera formę opodatkowania, którą może później zmienić. Jest to m.in. skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt albo karta podatkowa. Dodatkowo przedsiębiorca może być podatnikiem podatku VAT. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jest zobowiązany do opłacania składek ZUS i składek zdrowotnych. Przedsiębiorca odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem, podobnie jak jego współmałżonek (oprócz jego majątku prywatnego). To podstawowa różnica, wspólnik spółki z o.o. nie odpowiada, chyba że jest członkiem zarządu, ale może ograniczyć swoją odpowiedzialność. W związku z wyborem opodatkowania przez przedsiębiorcę w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych można prowadzić księgowość uproszczoną i rozliczać się według książki przychodów i rozchodów, przy ryczałcie konieczna jest ewidencja ryczałtu, a przy karcie podatkowej nie trzeba prowadzić księgowości.

 
Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest łatwiejsze i mniej kosztowne. Jedyny problem jest związany z odpowiedzialnością za zobowiązania, gdyż przedsiębiorca odpowiada swoim majątkiem. Dodatkowo jednoosobową działalność gospodarczą można przekształcić w jednoosobową spółkę z o.o.

Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • w przypadku jednoosobowej spółki z o.o. rejestracji należy dokonać w KRS albo przez internet albo w formie tradycyjnej,
 • do jej założenia potrzebne jest zawarcie umowy spółki(np. firma czy fundacja)Jako jedyny wspólnik spółki z o.o. masz obowiązek płacić składki ZUS i obowiązkowe składki zdrowotne,
 • wspólnicy nie mogą dysponować majątkiem spółki do prywatnego użytku,
 • zasady odpowiedzialności wspólników są zdecydowanie lepsze niż w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. 
Wydaje się zatem, że spółka będzie lepszym rozwiązaniem? Nie można udzielić jednej, zawsze prawidłowej odpowiedzi. Spółka z o.o. daje znacznie większą ochronę majątku wspólników, ale przy niskich dochodach JDG będzie korzystniejsza podatkowo. Każda sytuacja wymaga indywidualnej konsultacji podczas której wybierzemy formę idealną na danym etapie, gotową na przekształcenia w przyszłości.

Jeżeli rozważasz prowadzenie jednoosobowej spółki z o.o. zacznijmy od konsultacji, na których przeanalizujemy Twoją sytuację, ustalimy czy tego rodzaju spółka będzie dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem. O szczegółach konsultacji przeczytasz w ofercie, link poniżej.

Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - wady i zalety

Do zalet jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z pewnością możemy zaliczyć:

 • ograniczoną odpowiedzialności wspólnika,
 • niski kapitał zakładowy.

Do wad natomiast możemy zaliczyć:

 • opłaty związane z rejestracją i z późniejszymi zmianami,
 • obowiązek opłacania składek ZUS i składek na ubezpieczenie zdrowotne jedynego wspólnika,
 • działalność sformalizowana,
 • prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych,
 • podwójne opodatkowanie.

Wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako członek zarządu

Jaką reprezentację ma jednoosobowa spółka z o.o. ?

Zgodnie z art. 173 § 1 kodeksu spółek handlowych w przypadku, gdy wszystkie udziały spółki przysługują jedynemu wspólnikowi albo jedynemu wspólnikowi i spółce, oświadczenie woli takiego wspólnika składane spółce wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że ustawa stanowi inaczej.

W przypadku, gdy jednoosobowa spółka z o.o. ma wspólnika, który jest jedynym członkiem zarządu wówczas czynności prawne dokonane między wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką wymagają formy aktu notarialnego. Zgodnie z art. 210 § 2 zdanie 3 kodeksu spółek handlowych o każdorazowym dokonaniu takiej czynności prawnej notariusz zawiadamia sąd rejestrowy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Jakie uprawnienia posiada jedyny wspólnik w spółce z o.o.?

Wszystkie uchwały podejmowane przez wspólnika będą się odbywały w głosowaniu jawnym. Jedyny wspólnik może podejmować uchwały bez formalnego zwołania zgromadzenia wspólników albo podejmować uchwały na piśmie. Jedyny wspólnik przy podejmowaniu uchwały wystarczy, że zachowa formę pisemną.

Zgromadzenie wspólników a jednoosobowa spółka z o.o.

Jedyny wspólnik spółki z o.o. wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników. Jest to o tyle ułatwiające, że nie potrzebne jest liczenie głosów, gdyż wspólnik reprezentuje cały kapitał zakładowy spółki. Dodatkowo odpada regulacja związana z głosowaniem tajnym. Jednocześnie nie zachodzi potrzeba zwoływania formalnego zgromadzenia wspólników, gdyż cały kapitał zakładowy jest reprezentowany przez jedynego wspólnika i nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu odnośnie odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

Jak podejmować uchwały w jednoosobowej spółce z o.o.?

Uchwały w jednoosobowej spółce z o.o. podejmowane są w taki sam sposób jak przy spółce z o.o. mającą większą liczbę udziałów, z tą różnicą, że całość udziałów przysługuje jedynemu wspólnikowi. Jednakże istnieje z tego powodu pewna komplikacja, na jedynego wspólnika został nałożony obowiązek protokołowania uchwał. Protokół musi zostać przez niego podpisany. Takie działanie zostało wprowadzone w celach dowodowych, jednakże brak protokołu nie decyduje o nieważności czynności.

Odpowiedzialność w jednoosobowej spółce z o.o.

Wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. odpowiada za zobowiązania spółki do wysokości wniesionego kapitału zakładowego. Dopiero po bezskutecznej egzekucji z majątku spółki jedyny wspólnik odpowiada swoim majątkiem, ale wynika to nie z samego charakteru jednoosobowej spółki, ale faktu, że jedyny wspólnik zwykle jest jedynym członkiem zarządu. Jeżeli członkiem zarządu będzie ktoś inny, jedyny wspólnik odpowiada wyłącznie do wysokości wniesionego kapitału.

Więcej na temat odpowiedzialności wspólników i członków zarządu przeczytasz w artykule, który jest komependium wiedzy na temat spółki z ograniczoną odpowiedzialności.

 

Jednoosobowa spółka z o.o. a zarząd

Powołany przez jedynego wspólnika spółki z o.o. zarząd może mieć postać jednoosobowego lub wieloosobowego zarządu. W sytuacji, gdy zarząd jest jednoosobowy, to jego jedyny członek zarządu reprezentuje spółkę i składa oświadczenia w imieniu spółki.

Założenie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Jak założyć)

Jednoosobowa spółka z o.o. – jak ją założyć?

Do założenia jednoosobowej spółki z o.o. wymagania są takie same jak do założenia spółki z o.o. „wieloosobowej”. Wszystko zaczyna się od zawarcia umowy spółki. Można to zrobić przez gotowy formularz internetowy, jednakże problem jest tutaj taki, że nie mamy możliwości zmiany tego formularza. Drugą możliwością jest zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego. Taka umowa musi zawierać koniecznie:

firmę – to nazwa pod jaką działa spółka. Nie ma wymogu zawarcia imienia i nazwisko wspólnika w nazwie, jednakże konieczny jest zawarcie zwrotu „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Dopuszczalne są także skróty „spółka z o.o.” oraz „sp. z o.o.”,

 • siedziba spółki – jest to miejscowość a nie adres!
 • przedmiot działalności gospodarczej,
 • wysokość kapitału zakładowego – nie może być niższy niż 5.000,00 zł,
 • określenie czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział (w przypadku jedynego wspólnika, posiada on więcej niż jeden udział, ale suma stanowi całość udziałów w spółce),
 • liczbę i wartość nominalną udziałów,
 • czas trwania spółki – jedynie w przypadku, gdy zakładamy spółkę na czas określony.

Po zawarciu umowy musimy dokonać rejestracji spółki z o.o. na podstawie wniosku o wpis do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) prowadzony przez sąd rejonowy właściwy według siedziby spółki. Przypomnieć należy, że taki wniosek musi zostać wniesiony wraz z odpowiednią opłatą. Do czasu wpisu spółki do KRS spółka posiada status spółki w organizacji. W przypadku spółki jednoosobowej w organizacji, jedyny wspólnik nie może być w tym czasie pełnomocnikiem spółki.W takiej formie działamy do czasu zarejestrowania spółki przez sąd rejestrowy i uzyskania numeru KRS.

Szczegóły rejestracji spółki opisałem w podrozdziałach „Jak zarejestrować spółkę z o.o?” oraz „Powstanie i rejestracja spółki z o.o.” w artykule, który jest komependium wiedzy na temat spółki z ograniczoną odpowiedzialności. Te informacje są takie same do odniesieniu do spółki jednoosobowej

Co zyskujesz zakładając spółkę z o.o. przez internet?

Założenie spółki przez internet ma swoje plusy. Należą do nich:

 • prostszy sposób rejestracji – wszystkie formalności załatwisz przez internet bez wychodzenia z domu,
 • na stronie znajdują się wszystkie potrzebne dokumenty, które wypełnisz w sposób elektroniczny,
 • nie musisz zawierać umowy spółki w formie aktu notarialnego, co pozwoli zaoszczędzić Ci dodatkowych kosztów,
 • jeżeli chodzi o koszt to zmniejsza się też wysokość opłaty za złożenie wniosku – w formie tradycyjnej jest to 500 zł a przez internet 250 zł.

Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa

Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa jest rodzajem spółki utworzonej w wyniku procesu komercjalizacji. Dokonywana jest na wniosek założycielskiego organu, czyli dyrektora państwowego przedsiębiorstwa, rady pracowniczej lub z inicjatywy własnej przez Ministra Skarbu Państwa. Zgodnie z ustawą z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji wyjaśnia, że komercjalizacja polega na przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością bądź w spółkę akcyjną. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, spółka ta wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem było przedsiębiorstwo państwowe, bez względu na charakter prawny tych stosunków.

Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – o czym warto pamiętać, podsumowanie

Jednoosobowa działalność gospodarcza – koszty

Do podstawowych kosztów jednoosobowej spółki z o.o. należy

 • wpłata kapitału zakładowego (min. 5 tysięcy),
 • opłata od wniosku o wpis do KRS,
 • opłata od wszystkich zmian dokonywanych w KRS.

Jaką księgowość muszę prowadzić

Trzeba prowadzić pełną księgowość spółki.

Jaki podatek dochodowy (PIT/ CIT) będę płacić

Spółka musi płcić podatek dochodowy CIT, natomiast wspólnik musi płacić podatek dochodowy podatku PIT.

Mateusz Szczypa
radca prawny

Obowiązek opłacania składek ZUS w spółce z o.o. przez wspólników zależy od tego czy mówimy o jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością czy o takiej, która ma więcej niż jednego wspólnika [Czytaj dalej…]

UWAGA

Pamiętaj proszę, że powyższy artykuł nie stanowi porady, jest jedynie zbiorem informacji. Przed podjęciem decyzji skontaktuj się z prawnikiem.

Kategorie
spółka z o.o.

Kapitał zakładowy w spółce z o.o. / kapitał zakładowy spółki z o.o.

Spis treści

Kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością:

Z tego artykułu dowiesz się:

 1. jak ustalić potrzebny kapitał zakładowy w spółce z o.o jeżeli dopiero ją zakładasz,
 2. jak zwiększyć kapitał zakładowy jeżeli już prowadzisz działalność w formie sp. z o.o,

Kapitał zakładowy spółki z o.o to obowiązkowe środki wnoszone przez wspólników na etapie powstania spółki, dlatego też kapitał zakładowy funkcjonuje jako kapitał założycielski lub kapitał podstawowy.

Ten artykuł wyczerpuje temat kapitału zakładowego spółki z o.o., jeżeli potrzebujesz czegoś bardziej ogólnego, podstawowych informacji na temat spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sprawdź kompendium wiedzy na temat sp. z o.o.

Ile wynosi kapitał zakładowy w spółce z o.o.?

Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi:

Kapitał zakładowy w spółce z o.o nie może wynosić mniej niż 5 000 zł, jest określony w umowie spółki i jeżeli wspólnicy tak postanowią, może być wyższy, niż ten minimalny. Zawsze jednak jego wysokość musi określać umowa spółki.

Czy kapitał zakładowy można wnieść tylko w pieniądzu?

Nie. Wkład do spółki (czyli aport) może być wniesiony także w innej formie np. ruchomości (maszyny, samochody) oraz nieruchomości (lokal, w którym będzie prowadzona działalność), a także prawa, np. prawo użytkowania wieczystego. Ciągle jednak wartość tego aportu musi być oszacowana w złotówkach.

Czym jest kapitał zakładowy?

Działalność gospodarczą można prowadzić w formie jednoosobowej działalności (JDG), spółki cywilnej oraz spółek prawa handlowego, czyli tych uregulowanych w Kodeksie Spółek Handlowych, które dzielą się na osobowe i kapitałowe. W spółkach osobowych przynajmniej jeden wspólnik odpowiada całym swoim majątkiem bez ograniczenia. W spółkach kapitałowych, co do zasady, wspólnicy nie odpowiadają swoim majątkiem i ryzykują tylko majątkiem wniesionym do spółki, a ich majątek osobisty pozostaje bezpieczny (chyba, że są członkami zarządu, ale to temat na odrębny artykuł).

Kapitał zakładowy to majątek spółki z o.o. którego jednym z zadań jest ochrona wierzycieli spółki. Spółki kapitałowe charakteryzuje nienaruszalność kapitału zakładowego. Należy jednak interpretować ją jako zasadę, ponieważ z uwagi na możliwość dysponowania majątkiem spółki przez zarząd, kwota ta nie jest „zamrożona”.

Na czym polega nienaruszalność kapitału zakładowego?

Niniejszy artykuł nie ma charakteru naukowego, dlatego nie cytuję dorobku orzecznictwa i doktryny prawniczej, ale muszę przytoczyć uchwałę Sądu Najwyższego jeszcze z 1993 r. która nadal jest aktualna.

Sąd Najwyższy (sygn. akt III CZP 123/92, uchwała z dnia 02.03.1993 r.) stwierdził, iż:

W tym sensie należy też rozumieć zasadę stabilności (nienaruszalności) kapitału zakładowego, z której wynika wymaganie utrzymywania przez spółkę – w interesie wierzycieli – kapitału zakładowego w całości i nierozdzielania go między wspólników, zasadę całkowitej i równoczesnej wpłaty wkładów pieniężnych i zapewnienia przejścia wkładów niepieniężnych oraz zasadę jednolitości, która wyklucza tworzenie innych funduszy z funduszu wkładów.”

Podsumowując, zasadę nienaruszalności należy rozumieć w ten sposób, że wspólnicy nie mogą podzielić pomiędzy siebie kapitału zakładowego, nie mogą z tego majątku tworzyć innych funduszy i przede wszystkim, przy rejestracji spółki z o.o te środki muszą faktycznie być wniesione do spółki. Jednocześnie, nie oznacza to, że kapitał zakładowy stanowi w jakiś sposób wyodrębnione, osobno zdeponowane i zabezpieczone środki. Właściwie wysokość kapitału zakładowego informuje nas jakie środki w spółce się pojawiły, ale nie daje gwarancji, że ciągle są na koncie, a tym bardziej nie gwarantuje, że spółka nie posiada znacznie większych długów.

Czy z kapitału zakładowego można korzystać i wydawać na bieżącą działalność?

Tak. Kapitał zakładowy pełni przede wszystkim funkcję gwarancyjną, ale może być wykorzystywany do finansowania bieżącej działalności. Kierując się logiką, kiedy sprawdzamy informacje na temat naszego kontrahenta czy dłużnika, zwracamy uwagę na kapitał zakładowy. Wysoki kapitał jest sygnałem, że jest poważnym przedsiębiorcą dysponującym określoną kwotą, ale pamiętajmy o tym, o czym pisałem w poprzednim punkcie.

Czy zatem wysokość kapitału nie ma żadnego znaczenia?

Uważam, że ma. Przede wszystkim wysokość kapitału zakładowego jest sygnałem jakimi środkami obraca (lub obracał w przeszłości) nasz kontrahent. Na pewno każdy z nas będzie miał wątpliwości, czy zlecić realizację inwestycji wartej kilkaset tysięcy złotych przedsiębiorstwu, którego kapitał zakładowy to 5 000 zł.

Oczywiście takie przedsiębiorstwo może dysponować wielomilionowym majątkiem i świetnymi referencjami.

Wysoki kapitał zakładowy w oczach klientów może równać się wysokiej wiarygodności.

Pierwszy wkład wniesiony do spółki przez wspólników zwykle wynosi 5 000 zł (bo tyle kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej). Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa, wspólnicy mogą uznać, iż wartość kapitału zakładowego jest zbyt niska, np. ze względu na wiarygodność spółki.

Inne kwestie, jak np. kwestia odpowiedzialności za zobowiązania spółki, należy pamiętać o tym o czym pisałem kilka punktów wyżej, tzn. kapitał zakładowy nie jest nienaruszalny i jeżeli zawieramy umowę o wartości 100 000 zł ze spółką o kapitale 500 000 zł wcale nie oznacza to, że nasze roszczenie jest zabezpieczone kapitałem zakładowym. Warto pomyśleć o innych zabezpieczeniach.

Dlaczego moi klienci zdecydowali się na podwyższenie kapitału zakładowego?

Przygotowując ten tekst, zapytałem moich klientów, którzy zdecydowali się na:

 1. podniesienie kapitału zakładowego lub
 2. od początku rejestrowali działalność z kapitałem znacznie wyższym niż minimalne 5 000 zł

Odpowiedzi, które uznałem za najciekawsze:

„Założyliśmy spółkę z kapitałem 5 000 zł, ale po dwóch latach, kiedy biznes „złapał” podwyższyliśmy kapitał do 150 000 zł. Przyjmujemy zlecenia o wartości od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych i uznaliśmy, że będzie to potwierdzenie naszej wiarygodności.”

„Zakładając spółkę wnieśliśmy aportem niewielki majątek, ale potrzebowaliśmy pieniędzy na rozwój i szukaliśmy inwestorów. Nie chcieliśmy pożyczkodawcy, ale inwestora, który zaryzykuje swój majątek. Najpierw podnieśliśmy kapitał w gronie dotychczasowych wspólników, dzięki czemu, kiedy dołączył do nas nowy wspólnik, nasze udziały nie straciły na znaczeniu”.

Jeżeli powyższe przekonało Cię do podwyższenia kapitału zakładowego, poniżej dowiesz się jak to zrobić, w sposób odpowiedni dla Ciebie.

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o.

Czy do spółki wchodzą nowi wspólnicy?

Jeżeli do spółki wchodzą nowi wspólnicy podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić tylko z wkładów pieniężnych lub niepieniężnych wniesionych przez nowych wspólników. Następuje wtedy podniesienie kapitału zakładowego i w konsekwencji powiększenie majątku spółki.

Jeżeli do spółki NIE wchodzą nowi wspólnicy:

Jeżeli dążymy do podniesienia kapitału zakładowego bez rozszerzania składu wspólników mamy dwie możliwości:

 1. podwyższenie z wkładów wspólników (analogicznie jak w przypadku kiedy do spółki wchodzą nowi wspólnicy, o czym wyżej),
 2. podwyższenie ze środków własnych spółki pochodzących z kapitału zapasowego lub funduszy rezerwowych, które tworzy się z zysku spółki (zmieniamy kapitał zakładowy, ale nie zmienia się majątek spółki ponieważ został przesunięty z kapitału zapasowego do kapitału zakładowego),

Oba warianty mogą powodować zarówno zwiększenie wartości dotychczasowych udziałów jak i zwiększać ich liczbę.

Druga metoda podnoszenia kapitału nie może być związana z przyjęciem nowego wspólnika, co jest całkiem racjonalnie, bowiem to dotychczasowi wspólnicy finansowaliby jego przystąpienie z posiadanych dotychczasowych udziałów.

W obu przypadkach konieczna jest uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego

Jak sprawdzić czy podwyższenie kapitału w Twojej firmie wymaga zmiany umowy spółki?

 

 1. zaczynamy od ustalenia do jakiej kwoty chcemy podwyższyć kapitał,
 2. sprawdzamy czy umowa spółki w ogóle przewiduje podwyższenie, a jeżeli tak to czy spełniamy warunki kwotowe i terminowe przewidziane w umowie,
 3. jeżeli NIE spełniamy, zmieniamy umowę spółki,
 4. jeżeli spełniamy od razu możemy podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego.

Jak napisać uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego?

Poniżej załączam infografikę, zawierającą wzór uchwały o podniesieniu kapitału zakładowego wraz z wyjaśnieniami.

Kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością/Kapitał zakładowy w spółce z o.o.

Uwaga! Jest to sama uchwała, jeżeli potrzebujesz wzoru całego protokołu, skontaktuj się ze mną przygotuję za Ciebie protokół z załącznikami w czasie do 6h od potwierdzenia przyjęcia zlecenia.

Kiedy podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany umowy spółki?

Wysokość kapitału zakładowego ZAWSZE określa umowa spółki i możliwe są dwa rozwiązania:

 1. Umowa przewiduje tylko wysokość kapitału zakładowego np. kapitał zakładowy wynosi 5 000 zł. W takim przypadku, zmiana umowy spółki jest konieczna.
 2. Umowa oprócz tego co opisane w punkcie 1. może zawierać postanowienie, iż zmiana kapitału do kwoty X w terminie Y nie stanowi zmiany umowy spółki – jeżeli mieścimy się w tych warunkach tj. potrzebujemy kapitału poniżej limitu X i nie minął termin Y, możemy podjąć uchwałę o zmianie umowy spółki, a później o podwyższeniu kapitału.

Proponuję przygotowanie umowy gotowej na zmiany kapitału zakładowego, jeżeli dopiero planujesz założenie spółki.

Jak powinno wyglądać postanowienie pozwalające na podwyższenie kapitału na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki? np.:

„Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 1 000 000 zł w terminie do końca 2030 r. nie stanowi zmiany umowy spółki”

Zmiana umowy spółki w celu podwyższenia kapitału zakładowego - co i jak robimy

Zmiana umowy wymaga określenia tego co robimy i jak to robimy:

Co robimy:

Wspólnicy spółki podejmują uchwałę o zmianie umowy spółki większością głosów (conajmniej 2/3 głosów, ale umowa spółki może przewidywać bardziej rygorystyczne warunki np. 4/5 głosów).

Jak to robimy:

W praktyce, projekt uchwały przygotowuję wspólnie z klientami, a w kancelarii notarialnej spotykamy się tylko na podpisanie aktu. Ta uchwała ma formę aktu notarialnego! Chyba, że zmieniamy umowę zawartą przez internet na wzorze w systemie S24, tylko wtedy taka zmiana może być dokonana przez S24.

Podwyższenie kapitału zakładowego tworzy nowe udziały w spółce. Pierwszeństwo do ich objęcia mają dotychczasowi wspólnicy, proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

Prawo pierwszeństwa można wyłączyć odpowiednim postanowieniem w uchwale i nowowpowastałe udziały mogą być objęte przez nowych udziałowców. Na wyłączenie prawa pierwszeństwa muszą zgodzić się dotychczasowi wspólnicy – nie wszyscy, ale ci których wyłączenie dotyczy.

Ile czasu na objęcie udziałów?

Miesiąc od wezwania do objęcia udziałów. Istotne, że podniesienie kapitału następuję wyłącznie po objęciu w tym terminie udziałów przez wszystkich wspólników.

Forma oświadczeń wspólników o objęciu udziałów

 • oświadczenie w formie aktu notarialnego,
 • oświadczenie w formie pisemnej (jeżeli nie zmieniamy umowy spółki),
 • w ogóle niewymagane kiedy dotyczy podwyższenia kapitału ze środków własnych spółki.

Jak zgłosić podwyższenie kapitału zakładowego?

Zgłoszenie do KRSu jest obowiązkowe i podwyższenie kapitału zakładowego następuje z chwilą dokonania wpisu do KRS, a wkłady na kapitał zakładowy powinny być wniesione w całości przed złożeniem wniosku o rejestrację spółki do KRS.

Kto zgłasza:

 • zgłoszenia dokonuje zarząd spółki;

Gdzie zgłasza:

 • do Krajowego Rejestru Sądowego – w praktyce o zmianie informuje się Sąd Rejonowy Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, w którym przechowywane są dokumenty spółki. Który to sąd dowiesz się pobierając informację pełną dot. konkretnej spółki z internetowego systemu KRS.

Jak zgłasza się zmianę:

Zawsze elektronicznie! (od 1 lipca 2021 r.)

 • za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych jeżeli umowa spółki była zawarta w formie aktu notarialnego;
 • za pośrednictwem portalu S24 jeżeli umowa spółki była zawarta w systemie internetowym. UWAGA! Zanim zgłosisz podwyższenie kapitału za pośrednictwem systemu S24 przeczytaj artykuł na ten temat, bowiem mimo, iż zarejestrowałeś spółkę w ten sposób mogą zachodzić przypadki, przez które zgłoszenia powinieneś dokonać za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych.

Kiedy:

 • w terminie 6 miesięcy od daty podjęcia uchwały.

Jakie są konsekwencje niezgłoszenia podwyższenia kapitału lub zrobienia tego po terminie?:

 • zmiana wysokości nie zostanie zarejestrowana i nie będzie obowiązywać.

Jakie dokumenty załączyć do zgłoszenia (pamiętajmy, zgłoszenie zawsze elektronicznie):

 • jednolity tekst umowy spółki (tzn. z naniesionymi poprawkami w zakresie kapitału zakładowego) – dotyczy tylko przypadków podwyższenia kapitału zakładowego po zmianie umowy spółki,
 • nową listę wszystkich wspólników zawierającą imiona i nazwiska lub firmy oraz liczbę i wartość nominalną udziałów każdego z nich podpisaną przez wszystkich członków zarządu,
 • uchwała zgromadzenia wspólników o podwyższeniu kapitału – to najważniejszy dokument, bo z niego wywodzimy podstawę zgłoszenia,
 • oświadczenie wspólników o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym – dotyczy tylko tych przypadków, w których wspólnicy pokrywają kapitał z własnych środków, a nie środków spółki,
 • oświadczenie o przystąpieniu do spółki – dotyczy tylko tych przypadków, w których podwyższenie obejmuje przyjęcie nowego wspólnika i wymaga formy aktu notarialnego,
 • oświadczenie członków zarządu, że wkłady na podwyższony kapitał zakładowy zostały w całości wniesione – nie dotyczy sytuacji, kiedy kapitał został podwyższony ze środków spółki, jest to potwierdzeniem opłacenia kapitału zakładowego i tego, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały wniesione w całości przez wszystkich wspólników.

Ile kosztuje zgłoszenie zmian do KRSu:

 • 250 zł – zgłoszenie poprzez Portal Rejestrów Sądowych (umowa w formie aktu notarialnego);
 • 200 zł – zgłoszenie w systemie S24 (umowa zawierana online);
 • 100 zł – opłata za ogłoszenie w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” w obu przypadkach.

Podatek od podwyższenia kapitału zakładowego

Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 0,5% wartości. Podstawą opodatkowania jest kwota o jaką zwiększyliśmy kapitał zakładowy

Przykład:

Jeżeli podwyższamy kapitał zakładowy z 50 000 zł do 150 000 zł, to podwyższamy o 100 000 zł.

0,5% * 100 000 zł = 500 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych w tym przypadku wyniesie 500 zł.

Ile czasu na zapłacenie PCC?

14 dni od podjęcia uchwały wspólników w sprawie podwyższenia kapitału. Wynika to wprost z art. 3 ust. 1 pkt 2) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Na rozliczenie podatku tj. złożenie deklaracji oraz dokonania zapłaty macie 14 dni od dnia podjęcia uchwały wspólników w spółce z o.o w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.

UWAGA! Oprócz zapłacenia podatku należy także złożyć formularz PCC-3.

Mateusz Szczypa
radca prawny

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to taka trochę „zbroja”.

Z jednej strony chroni spółkę przed nieuczciwymi wspólnikami, ale jeżeli nie zostanie przemyślana, zacznie krępować ruchy i ograniczać jej rozwój.

Z tego wpisu dowiesz się co umowa spółki musi zawierać, a czego nie musi, ale dobrze jest zawrzeć.

Na końcu tego artykułu pobierzesz wzór umowy spółki z o.o. z komentarzami [Czytaj dalej…]

UWAGA

Pamiętaj proszę, że powyższy artykuł nie stanowi porady, jest jedynie zbiorem informacji. Przed podjęciem decyzji skontaktuj się z prawnikiem.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego/użytkowego

Umowa najmu lokalu

Z tego wpisu dowiesz się w jaki sposób umowa najmu pozwala uniknąć podwójnego opodatkowania i pobierzesz darmowy wzór takiej umowy z moimi komentarzami (na samym dole).

Czytaj więcej »
Kategorie
spółka z o.o.

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością / Spółka z o.o. / Sp. z o.o.

Spis treści

Spółka z o.o. – Wszystko, co musisz wiedzieć

Jeżeli miałbym streścić w kilku zdaniach wszystko co musisz wiedzieć o spółce z o.o. to są to 2 informacje:

 1. niska odpowiedzialność przy relatywnie niskich kosztach działalności,
 2. ale ceną za to jest podwójne opodatkowanie.

Ten artykuł to obszerne kompendium, czytanie go od początku do końca może być uciążliwe, dlatego zacznij od spisu treści, który w wersji mobilnej rozwiniesz u góry strony, a w wersji tradycyjnej po lewej stronie i wybieraj tematy, której najbardziej Cię interesują.

Spółka z o.o. - wszystko co musisz wiedzieć przed założeniem

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszym typem spółki w Polsce. Ten artykuł zawiera najważniejsze informacje na jej temat, ale w podtytułach znajdziesz odnośniki do innych tekstów, w których znajdziesz pogłębioną analizę i przydatne materiały.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – podstawowe informacje

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to bardzo dobra struktura biznesowa, w której właściciele nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za długi i zobowiązania przedsiębiorstwa. Ten rodzaj spółki jest popularny wśród małych firm, ponieważ daje pewną ochronę majątku osobistego właścicieli, a jednocześnie wymaga mało formalności i niewielkiego kapitału (kapitał zakładowy to minimum 5 000 zł, więcej o kapitale zakładowym pod tym linkiem).

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – wady i zalety

Spółka ta ma swoje wady i zalety, które warto poznać przed podjęciem decyzji o jej utworzeniu.

Do najważniejszych wad spółki z o.o. można zaliczyć:

 • podwójne opodatkowanie. Polega ono na tym, że najpierw spółka płaci podatek CIT (9% lub 19% w zależności od dochodów) a od pozostałych środków, przy ich wypłacie kolejny podatek (19%) płaci wspólnik.
 • działalność jest sformalizowana. W określonych sprawach wymagane jest podejmowanie uchwał wspólników, zarząd zobowiązany jest do składania rocznych sprawozdań finansowych do sądu rejestrowego, a samo rozpoczęcie działalności wymaga umowy notarialnej lub standardowej/typowej, którą można zawrzeć przez internet. Więcej na temat umowy i tego w jaki sposób można ją zawrzeć przez internet, w dalszej części tego artykułu.
 • Pełna księgowość. Dla osób rozważających przejście z jednoosobowej działalności może to być duży minus, bowiem comiesięczne koszty obsługi księgowej będą znacznie wyższe. O ile? To już zależy od konkretnego księgowego, ale należy się spodziewać, że nawet kilkukrotnie.

Największymi zaletami spółki z o.o. są:

 • Ograniczona odpowiedzialność. Jak sama nazwa wskazuje prowadzenie działalności w tej formie co do zasady ogranicza naszą odpowiedzialność do zainwestowanej kwoty. W ten sposób nie ryzykujemy prywatnego majątku (np. domu). Niestety, jeśli zdecydujemy się na bycie członkiem zarządu, nasza odpowiedzialność wzrasta. Jest to jednak temat złożony, który wyjaśniam w części poświęconej odpowiedzialności wspólników i członków zarządu.
 • Niski kapitał zakładowy. Do rozpoczęcia działalności w tej formie potrzebujemy tylko 5 000 zł kapitału zakładowego i teoretycznie, tylko do takiej wysokości wspólnicy ponoszą odpowiedzialność. Dlaczego teoretycznie, wyjaśniam w części poświęconej odpowiedzialności wspólników i członków zarządu.
 • Jeżeli prowadzimy spółkę ze wspólnikiem, w której każdy ze wspólników dysponuje istotnym udziałem (np. po 50%) możemy skorzystać ze zwolnienia z ZUSu.

Czym różni się spółka z o.o. od innych spółek?

Kodeks spółek handlowych wyróżnia spółki osobowe i kapitałowe. Osobowe to przede wszystkim jawna i komandytowa, natomiast kapitałowe to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna. Różnica polega na tym, że w spółkach osobowych wspólnicy, co do zasadny, ponoszą odpowiedzialność całym swoim majątkiem, a w kapitałowych tylko do zainwestowanego kapitału.

A czym różni się spółka z o.o. od akcyjnej? Akcyjna jest znacznie bardziej sformalizowana, wyższa jest także wysokość kapitału zakładowego (100 000 zł). Przedsiębiorstwa działające w tej formie to przede wszystkim podmioty giełdowe (notowane mogą być tylko przedsiębiorstwa działające w tej formie) oraz duże przedsiębiorstwa, kontrolowane przez wielu właścicieli/akcjonariuszy.

Spółka z o.o. czy JDG (jednoosobowa działalność gospodarcza)?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prowadzenia działalności, w której właściciele nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za długi i zobowiązania przedsiębiorstwa. Oznacza to, że jeśli firma nie jest w stanie spłacić swoich długów, wierzyciele nie mogą zająć osobistego majątku właścicieli w celu zaspokojenia tych długów.

Jednoosobowa działalność gospodarcza to przedsiębiorstwo, którego właścicielem i prowadzącym jest jedna osoba. Właściciel jest osobiście odpowiedzialny za wszystkie długi i zobowiązania zaciągnięte przez firmę – nie ma rozdziału, majątek firmy to majątek jej właściciela i odwrotnie, majątek właściciela (np. dom) może podlegać egzekucji komorniczej w razie problemów finansowych.

Jak podjąć decyzję sp. z o.o. czy JDG?

W mojej ocenie należy:

 • zacząć od rozważenia ryzyka związanego z naszą działalnością: czy planujemy zaciągać kredyty, leasingi lub podobne zobowiązania,
 • ocenić ryzyko błędów jakie możemy popełnić, za które będziemy odpowiedzialni (prawdopodobieństwo błędu oraz wysokość ewentualnego odszkodowania lub zadośćuczynienia),
 • prognozować dochody przedsiębiorstwa, dzięki czemu możemy ustalić np. czy skala podatkowa będzie dla nas korzystnym rozwiązaniem.
 • Jeżeli masz wątpliwości jaka forma będzie dla Ciebie najkorzystniejsza, zapraszam na konsultację. Przed rozmową otrzymasz wytyczne jakich informacji potrzebujemy. Dzięki temu temu nasze spotkanie będzie efektywniejsze i prawdopodobnie już na pierwszym spotkaniu uda nam się wybrać formę prawną działalności dopasowaną do Twoich potrzeb.

Kiedy wybrać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Przede wszystkim, kiedy w Twojej działalności pojawi się ryzyko bankructwa np.

 • firma szybko się rozwija, przyjmujesz coraz większe zlecenia i masz świadomość, że opóźnienie w płatności z lub brak płatności za jedno z nich pozbawi Cię płynności finansowej;
 • realizujesz ryzykowne inwestycje (np. budowlane) i istnieje obawa, że swoim działaniem możesz wyrządzić znaczne szkody np. w budynku sąsiadującym.

3 podstawowe informacje na temat spółki z o.o.

 1. wspólnicy odpowiadają do wysokości wniesionego kapitału;
 2. członkowie zarządu odpowiadają całym swoim majątkiem, chyba że spełniają przesłanki pozwalające zwolnić się z odpowiedzialności ;
 3. założenie spółki wymaga minimalnego kapitału zakładowego w wysokości 5 000 zł.

Rejestracja i umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowę spółki można zawrzeć na dwa sposoby: online lub w formie aktu notarialnego. Zawarcie umowy online jest najszybsze i najprostsze, ale niestety sprowadza się do akceptacji tylko jednego wzoru umowy, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian. Z tego wpisu dowiesz się na co pozwala umowa spółki zawarta online i jak krok po kroku możesz ją zawrzeć.

Druga forma to forma aktu notarialnego. W przeciwieństwie do rejestracji online, forma aktu notarialnego daje dużo większą swobodę. Oczywiście w granicach nakreślonych przez Kodeks spółek handlowych, ale ciągle daje nam to sporo swobody.

Podstawowymi elementami umowy spółki są:

 1. firma – to nazwa, pod jaką działa spółka. W przeciwieństwie do spółek osobowych, nie musi zawierać imion i nazwisk wspólników, może być dowolna ale koniecznie musi zawierać dopisek „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. W obrocie dopuszczalna jest następująca pisownia: „spółka z o.o.” oraz „sp. z o.o.”. W okresie pomiędzy zawarciem umowy a dokonaniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego firma zawiera także dopisek „w organizacji”. Przykład: rejestrujemy spółkę DomBud. Rejestrujemy ją jako DomBud spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Na codzień posługujemy się skrótem DomBud sp. z o.o. W okresie po zawarciu umowy, kiedy oczekujemy na wpis do KRSu i np. zatrudniamy pierwszych pracowników, posługujemy się firmą DomBud sp. z o.o. w organizacji.
 2. siedziba spółki – trzeba wiedzieć, że siedziba spółki to nie jej adres! Siedzibą jest tylko miejscowość. Oznacza to, iż wskazując w umowie spółki siedzibę np. miasto Warszawa, możemy zmieniać adresy głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej w obrębie Warszawy, bez konieczności zmian w umowie czy zgłaszania zmian do rejestru sądowego. Oznaczenie siedziby jest istotne bowiem co do zasady, zgodnie z art. 234 par. 1 KSH zgromadzenia wspólników odbywają się w siedzibie spółki (jeżeli z umowy nie wynika inne miejsce). Ponadto, zgodnie z art. 298 KSH powództwo o odszkodowanie przeciwko członkom organów spółki oraz likwidatorom wytacza się według miejsca siedziby spółki.
 3. przedmiot działalności spółki – w umowie spółki zawieranej w formie aktu notarialnego można opisać przedmiot działalności własnymi słowami. W mojej ocenie dopuszczalny będzie następujący opis: „Edukacja podatkowa osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę”. Następnie, po zawarciu umowy, składając wniosek o wpis do rejestru sądowego należy w nim określić konkretne kategorie oznaczenia numerycznego PKD. W naszym przykładzie może to być 58.11.Z tj. podklasa obejmująca wydawanie książek oraz 59.11.Z tj. podklasa obejmująca produkcję filmów i programów telewizyjnych. Dzięki temu, w przyszłości, możemy realizować ten sam cel (edukacja podatkowa) nowymi metodami, aktualizując wpis w rejestrze sądowym, bez konieczności zmiany umowy spółki! Zawierając umowę spółki w systemie internetowym, musimy posługiwać się wyłącznie kodami PKD.
 4. wysokość kapitału zakładowego – nie może być mniejszy niż 5 000 zł!
 5. określenie czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział – zwykle TAK. Art. 154 par. 2 KSH stanowi, iż wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 zł. W konsekwencji, najczęściej przyjmuje się wartość udziału na 50 zł i w konsekwencji mamy do podziału 100 udziałów. Nie spotkałem jeszcze spółki z o.o. w której byłoby 100 udziałowców. Zwykle wspólników jest mniej i posiadają więcej niż jeden udział.
 6. liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników – w tym miejscu należy wymienić wspólników, wskazać liczbę przysługujących im udziałów oraz sumę wartości tych udziałów. Dotyczy to „normalnych” udziałów, ale wspólnicy mogą obejmować także udziały uprzywilejowane. Więcej na temat możliwości jakie dają udziały uprzywilejowane, znajdziesz w tym wpisie poświęconym umowie spółki.
 7. czas trwa spółki – powinien być określony tylko w tych przypadkach, kiedy powołujemy spółkę na określony czas. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być powołana nie tylko na czas nieokreślony, ale także do wykonania konkretnego zadania. Takie spółki celowe są powoływane np. przy ryzykownych projektach deweloperskich. Ze względów praktycznych, w umowach oraz rejestrze zwykle rejestruje się spółki na czas nieoznaczony, ponieważ rejestracja na czas oznaczony wymagałaby wskazania konkretnego okresu np. 5 lat. Znacznie wygodniej jest zatem wskazać, iż spółka zostaje zawarta na czas nieokreślony a jako przesłankę do jej rozwiązania wskazać wykonanie konkretnej inwestycji. Zainteresowanych korzyściami wynikającymi ze spółki celowej, zapraszam do tego wpisu.

Proszę pamiętać, że dopuszczalne są tylko te dwie formy zawarcia umowy spółki. Jeżeli wspólnicy dokonają zawarcia umowy w formie pisemnej, taka spółka nie zostanie zarejestrowana. Konieczna jest jedna z dwóch powyższych form.

Kapitał zakładowy spółki z o.o.

Kapitał zakładowy nie może być mniejszy niż 5 000 zł. Górnej granicy nie ma.

Mówimy o polskim systemie prawnym, dlatego nie powinno być zaskakujące, iż kapitał zakładowy musi być wyrażony w walucie polskiej i w określonej kwocie.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć:

 1. jak ustalić potrzebny kapitał zakładowy w spółce z o.o jeżeli dopiero ją zakładasz,
 2. jak zwiększyć kapitał zakładowy jeżeli już prowadzisz działalność w formie sp. z o.o znajdziesz te informacje we wpisie poświęconym kapitałowi zakładowemu spółki z o.o.

Odpowiedzialność za długi spółki z o.o.

Spółka z o.o. – kto odpowiada za długi? Odpowiedzialność wspólników i zarządu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to spółka, w której odpowiedzialność członków jest ograniczona do wysokości ich inwestycji w spółkę. Oznacza to, że jeśli spółka nie jest w stanie spłacić swoich długów, jej wspólnicy nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Nie oznacza to jednak, iż za długi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie odpowiada nikt – odpowiadają członkowie zarządu, którymi zwykle są wspólnicy spółki. Nie oznacza to jednak, iż odpowiedzialności nie można uniknąć.

Zgodnie z art. 299 KSH odpowiedzialność członków zarządu tej spółki, ponoszą odpowiedzialność za jej zobowiązania, dopiero w momencie kiedy próba egzekucji z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Ponadto odpowiedzialność ta jest solidarna, co oznacza, iż w takim samym zakresie jak spółka odpowiadają wszyscy członkowie zarządu. NIE jest tak, że np. najpierw odpowiada prezes, a później kolejni członkowie zarządu. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce stała się nieskuteczna, a wiemy, że jeden z członków zarządu dysponuje prywatnym majątkiem, możemy wszcząć egzekucję tylko z jego majątku.

Członek zarządu może jednak od tej odpowiedzialności się uwolnić, jeżeli:

 • wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości,
 • wykaże, że we właściwym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu,
 • wniosek o ogłoszenie upadłości nie został złożony, ale członek zarządu wykaże, że niezgłoszenie nastąpiło nie z jego winy,
 • wykaże, że wierzyciel nie poniósł szkody, mimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu.

Kwestia dochodzenia roszczeń od członków zarządu jest złożona, poniżej możesz zapoznać się z artykułem, jeżeli starasz się dochodzić od członków lub jeżeli sam jesteś członkiem zarządu i starasz się zabezpieczyć na przyszłość.

Odpowiedzialność wspólników spółki z o.o.

Co do zasady, wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki z o.o. ryzykują jedynie utratę wniesionych do spółki wkładów.
Należy jednak pamiętać, iż w spółkach z o.o. zwykle wspólnicy wchodzą w skład zarządu, którego członkowie odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.
Niemniej jednak polskie prawo przewiduje pewne sytuacje, w których za długi spółki mogą odpowiadać także jej wspólnicy – jest to temat niszowy, dlatego rozwijam go w odrębnym artykule.

Powstanie i rejestracja spółki z o.o.

Powstanie spółki należy rozpocząć od aktu założycielskiego spółki tj. umowy spółki.

Tak jak pisałem w poprzednich punktach rozpocząć można od podpisania umowy spółki w formie aktu notarialnego lub skorzystać z wzorce w internetowym systemie S24. Porównanie tych form, ich zalet i wad również znajdziesz w powyższych punktach.

Po zawarciu umowy przechodzimy do wniosku o wpis do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) prowadzonego przez sąd rejonowy właściwy według siedziby spółki.

Do czasu wpisania spółki do KRS działamy w formie spółki w organizacji. Działamy w tej formie do czasu zarejestrowania spółki przez sąd rejestrowy i nadania jej numeru KRS.

Jeżeli potrzebujesz pomocy lub po porostu nie masz czasu na rejestrację spółki możesz zlecić to profesjonaliście, klikając poniżej.

Formularz kontaktowy

Możemy porozmawiać o pomyśle na Twoją spółkę, obliczyć konsekwencje podatkowe, oszacować ryzyko i potencjalne korzyści. Wystarczy podać adres email, aby otrzymać szczegóły spotkania.

Firma – oznaczenie spółki z o.o.

Firma – to nazwa, pod jaką działa spółka. W przeciwieństwie do spółek osobowych, nie musi zawierać imion i nazwisk wspólników, może być dowolna ale koniecznie musi zawierać dopisek „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. W obrocie dopuszczalna jest następująca pisownia: „spółka z o.o.” oraz „sp. z o.o.”. W okresie pomiędzy zawarciem umowy a dokonaniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego firma zawiera także dopisek „w organizacji”. Przykład: rejestrujemy spółkę DomBud. Rejestrujemy ją jako DomBud spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Na codzień posługujemy się skrótem DomBud sp. z o.o. W okresie po zawarciu umowy, kiedy oczekujemy na wpis do KRSu i np. zatrudniamy pierwszych pracowników, posługujemy się firmą DomBud sp. z o.o. w organizacji.

PRZYKŁAD dla spółki DomBud

rejestrujemy jako: DomBud spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

po zawarciu umowy, zanim zostaniemy wpisani do KRSu posługujemy się: DomBud spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

na codzień możemy posługiwać się skrótem: DomBud sp. z o.o.

UWAGA! Nie ma znaczenia, czy piszemy pełną nazwę czy sam skrót ale w okresie przed wpisaniem do KRSu koniecznie piszemy także „w organizacji”.

Najczęstsze błędy przy zakładaniu spółki z o.o.

Opierając się na moim doświadczeniu, wyróżniam następujące błędy:

 • formalne – podczas rejestracji spółki, wspólnikom zdarza się popełnić drobne omyłki pisarskie. O ile pomyłka w nazwie firmy może się zdarzyć (przyjdzie nam funkcjonować pod dziwnie brzmiącą firmą), o tyle literówka w nazwisku czy błąd w numerze PESEL już rodzi kłopoty. Przede wszystkim sąd odmówi nam rejestracji spółki, trzeba będzie złożyć kolejny wniosek, który wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej oraz przedłuży całą procedurę.
 • niedochowanie terminu – co do zasady zakładając spółkę internetowo z wykorzystaniem systemu S24 mamy tylko 7 dni na złożenie dokumentów we właściwym sądzie rejestrowym. To krótki termin na zebranie i przygotowanie dokumentów. Zakładając działalność w formie tradycyjnej, aktu notarialnego jest on znacznie dłużysz i wynosi 6 miesięcy.
 • merytoryczne – w jednym z poprzednich punktów oraz w artykule poświęconym wyłącznie umowie spolki z oo omówiłem

Majątek spółki z o.o.

składa się z:

 • kapitału zakładowego – stanowiącego tzw. majątek pierwotny,
 • majątku nabytego przez spółkę w czasie jej istnienia.

Jako wkład do majątku spółki mogą być wnoszone środki pieniężne oraz niepieniężne, takie jak:

 • prawo własności (zarówno nieruchomości jak i ruchomości np. linia produkcyjna),
 • prawo użytkowania wieczystego,
 • majątkowe prawa autorskie i własności przemysłowej,
 • papiery wartościowe.

Natomiast wkładu do spółki nie mogą stanowić:

 • prawo dożywocia
 • prawa wynikające z umów najmu, dzierżawy czy leasingu,

Podział zysków w spółce z o.o.

Podstawową formą podziałów zysku jest wypłata dywidendy.

Podział zysków co do zasady następuje w stosunku do liczby udziałów przysługujących wspólnikom. Spotykany jest także podział zysków w stosunku do wartości nominalnej udziałów, ale to rzadkie zjawisko, bowiem dotyczy spółek, w których każdy wspólnik może mieć tylko jeden udział, co nie jest popularne.

Ponadto, w umowie spółki można uwzględnić udziały uprzywilejowane. Zgodnie z art. 174 § 3 KSH uprzywilejowanie może dotyczyć m.in. prawa do dywidendy.

Podatki i księgowość w spółce z o.o.

Jako podstawową wadę spółki z o.o. wymienia się podwójne opodatkowanie, polega ono na tym, że:

Najpierw spółka płaci 9% lub 19% podatku od swojego dochodu, a następnie wspólnicy płacą 19% od wypłaconego im zysku spółki.

Opodatkowanie na poziomie spółki

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje dwie stawki podatku:

 • 19%
 • 9%

Z obniżonej, 9% stawki podatku mogą skorzystać te przedsiębiorstwa, których przychody w danym roku podatkowym nie przekroczyły równowartości kwoty 1 200 000 euro. Po przekroczeniu tej wartości, od następnego miesiąca lub kwartału, podatnik jest zobowiązany do stosowania stawki w wysokości 19%.

Możliwość skorzystania z obniżonej stawki nie dotyczy podatników, których przedsiębiorstwa zostały utworzone w sposób określony w art. 19 ust. 1a ustawy o CIT m.in.:

 • w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę,
 • w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną.

Lista ta jest znacznie dłuższa, ale jej szersze omówienie jest dostępne w artykule poświęconym podatkom oraz w ustawie o CIT.

Opodatkowanie na poziomie wspólników

Opodatkowanie wspólników to 19%. Jeżeli wspólnikiem jest osoba fizyczna (a tak jest w większości przypadków) nie może ona skorzystać z żadnej ulgi i musi zapłacić podatek. Oznacza to, że wspólnicy dużych spółek, płacących CIT po stawce 19% z każdej złotówki zarobionej przez spółkę otrzymają maksymalnie 66 grosze.

Stąd rosnąca popularność spółek osobowych (np. komandytowo – akcyjnej) lub innych sposób wypłacania wynagrodzenia ze spółki, o czym więcej w artykule wyłącznie na ten temat.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a ZUS. Kiedy spółka z o.o. nie płaci ZUS?

Wspólnicy spółki z o.o. nie płacą ZUSu kiedy spółka ma więcej niż jednego wspólnika

Powyższe zdanie wydaje się niezrozumiałe, bowiem mówiąc o spółce oczekujemy, iż będzie to spółka przynajmniej dwóch podmiotów. Jednakże kodeks spółek handlowych (art. 151 § 1 KSH) stanowi, iż spółka z o.o. może być ustanowiona przez jedną lub więcej osób. Nie ma zatem przeszkód, aby utworzyć jednoosobową spółkę i posiadać w niej 100% udziałów, nie będzie to jednak sposób na uniknięcie ZUSu.

Jeżeli rozważasz sp. z o.o. jako sposób na ograniczenie kosztów (w tym ZUSu) zapoznaj się z tym artykułem i sprawdź jakie inne warunki musi spełnić spółka aby korzystała ze zwolnienia z ZUSu.

Jednoosobowa spółka z o.o.

Powszechnie rozumiejąc słowo „spółka” czasami trudno zrozumieć, dlaczego kodeks spółek handlowych pozwala na tworzenie spółek jednoosobowych, czyli takich w których jest tylko jeden jedyny wspólnik. Jest to jednak dopuszczalne.

Kiedy jest to korzystne?

Jest to korzystne przede wszystkim ze względu na ochronę majątku. Sp. z o.o. to spółka kapitałowa, zatem w przypadku problemów najpierw odpowiada spółka swoim majątkiem, a później członkowie zarządu. Podsumowując to bezpieczniejsza forma od jednoosobowej działalności.

Czy zawsze jest to korzystne?

Niestety nie.

 • Podstawową wadą takiego rozwiązania jest podwójne opodatkowanie. Oznacza ono, że od dochodu spółki najpierw podatek CIT zapłaci spółka a od wypłaconej dywidendy lub innego wynagrodzenia wspólnik zapłaci PIT.
 • Jednoosobowa spółka z o.o. nie korzysta ze zwolnienia z ZUS (w tym przypadku analogicznie do jednoosobowej działalności, zatem trudno uznać to za wadę).
 • Typowe spółki jednoosobowe mają jednego wspólnika, który jest też jedynym członkiem zarządu – w takich przypadkach czynności prawne pomiędzy spółką a tym wspólnikiem wymagają formy aktu notarialnego.

Zarząd i wspólnicy spółki z o.o.

Wspólnikami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i firmy oraz osoby nieposiadające zdolności prawnej. Członkami zarządu mogą być natomiast tylko osoby fizyczne. Nie jest to zaskakujące, ponieważ zarząd to organ prowadzący sprawy spółki – zajmuje się jej bieżącymi sprawami i reprezentuje w kontaktach z innymi firmami czy urzędami.

Zwykle wspólnik jest jednocześnie członkiem zarządu, także wtedy kiedy jest to wspólnik jednoosobowej spółki z o.o co również jest uzasadnione – spółkę tego rodzaju zawiązują zwykle osoby, które chcą mieć osobisty wpływ na prowadzenie jej spraw, ale dążą do ograniczenia swojej odpowiedzialności majątkowej.

 

Członków zarządu i wspólników różni odpowiedzialność ponoszona za zobowiązania spółki. Wspólnicy, którzy nie są członkami zarządu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności swoim majątkiem prywatnym. W razie bankructwa, tracą zainwestowane środki, ale ich majątek pozostaje bezpieczny. Jeżeli spółka, w razie np. bankructwa, nie posiada środków na pokrycie wszystkich zobowiązań, członkowie zarządu odpowiadają za nie całym swoim prywatnym majątkiem. Mogą tego uniknąć po spełnieniu warunków, o których piszę w artykule dotyczącym odpowiedzialności członków zarządu.

Zamknięcie spółki z o.o.

Potoczne „zamknięcie spółki” w kodeksie spółek handlowych zostało nazwane likwidacją spółki. Art. 270 KSH przewiduje następujące okoliczności:

 1. przyczyny przewidziane w umowie spółki – często pojawiającą się przyczyną rozwiązania spółki jest klauzula, pozwalająca na rozwiązanie spółki w razie utraty koncesji lub zezwolenia na prowadzenie działalności, którą zajmował się firma. Więcej tego rodzaju klauzul i przykładów ich zastosowania, zawarłem w poradniku na temat umowy spółki,
 2. uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza;
 3. w przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, również uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki opatrzona przez wszystkich wspólników kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
 4. ogłoszenie upadłości spółki;
 5. inne przyczyny przewidziane prawem.

Umowa spółki z o.o.

W kontekście umowy kluczowe jest, iż można ją zawrzeć na dwa sposoby:

 • online,
 • w formie aktu notarialnego.

Wariant online, rzeczywiście jest niezwykle wygodny – potrzebujemy komputera z dostępem do internetu oraz podpisu elektronicznego lub zaufanego. Zatem, to forma znacznie szybsza od tej tradycyjnej w formie aktu notarialnego.

Ma jednak podstawową wadę

Umowy zawartej w formie elektronicznej nie można edytować. Decydując się na ten sposób zawierasz umowę w wersji najbardziej typowej i nie korzystasz z wielu możliwości jakie daje tego rodzaju spółka.

Czy wystarczy mi najprostsza umowa?

Dlaczego lepiej skorzystać z tradycyjnej wersji?

 • umowę zawiera się na wiele lat, zamiast skupiać się na opcji najszybszej, lepiej wybrać tę, która najlepiej będzie odpowiadała naszym potrzebom,
 • umowa spółki może zawierać wiele klauzul, które zabezpieczają interesy wspólnika.

Q&A/Często zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania i co musisz wiedzieć przed założeniem spółki.

Spółka z o.o. jaka to spółka?

Spółka z o.o. to spółka kapitałowa, czyli taka, która odpowiada majątkiem swoim, a nie wspólników.

Kto może utworzyć spółkę z o.o?

Każdy kto posiada zdolność do czynności prawnych. Mogą to być osoby fizyczne, osoby prawne czy stowarzyszenia. Co ważne, można powołać nawet spółkę jednoosobową, czyli taką która ma tylko jednego wspólnika.

Jaki podatek w sp. z o.o?

Spółka płaci 9% lub 19% w zależności od przychodów spółki. Wypłacając zysk spółki, wspólnik również płaci podatek, w wysokości 19%.

Kiedy założyć spółkę z o.o?

Spółka z o.o. będzie korzystna kiedy Twoja firma się rozwija i chcesz ochronić swój osobisty majątek, jak np. dom. Przez wielu stosowana jest także jako forma optymalizacji podatkowej.

Jak zarejestrować spółkę z o.o?

 1. przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie spółki, najpierw należy zawrzeć umowę spółki – można to zrobić internetowo, na wzorcu umowy w systemie S24 lub w formie tradycyjnej tj. aktu notarialnego (o zaletach i wadach każdego z tych rozwiązań, pisałem w tym artykule).
 2. następnie należy złożyć wniosek o wpisanie spółki w KRS (do Krajowego Rejestru Sądowego), niezależnie od formy zawarcia umowy, wnioski można składać wyłącznie elektronicznie. Jeżeli umowę zawarto w formie aktu notarialnego będzie to Portal Rejestrów Sądowych, a jeżeli umowę zawarto online, to wniosek złożymy w tym samym systemie S24.

Kto zarządza spółką z o.o?

Spółką zarządza jej zarząd. Może być jedno lub kilku osobowy. Jeżeli członków zarządu jest więcej niż 1, umowa spółki powinna przewidywać w jaki sposób podejmują oni decyzje.

Jak sprzedać spółkę z o.o?

Sprzedaż spółki to sprzedaż udziałów w tej spółce innemu podmiotowi. Można zrobić to za pośrednictwem internetowego systemu S24 lub w formie pisemnej, ale koniecznie z notarialnie poświadczonymi podpisami!

Kto może reprezentować spółkę z o.o?

Spółkę reprezentuje zarząd, ale umowa spółki może precyzować zasady. Np. z umowy może wynikać, iż prezes zarządu może reprezentować spółkę samodzielnie, ale członkowie zarządu tylko działając we dwójkę. Można także określić, iż do pewnej kwoty (np. 1 000 000 euro) każdy z członków może funkcjonować samodzielnie, a powyżej tej kwoty tylko łącznie z prezesem zarządu.

Dlaczego warto wybrać spółkę z o.o?

Nie ma rozwiązań idealnych, ale spółka z o.o. jest kompromisem pomiędzy bezpieczeństwem prowadzenia firmy i prostą strukturą organizacyjną.

Kto kontroluje spółkę z o.o?

wspólnicy, komisja rewizyjna lub rada nadzorcza w następujący sposób:

 • wspólnicy – każdy wspólnik ma prawo osobistej kontroli spółki i polega ona m.in. na osobistym zapoznawaniu się z dokumentami księgowymi spółki oraz żądaniu wyjaśnień od zarządu. To prawo może być ograniczone umową spółki jeżeli została powołana rada nadzorcza lub komisja rewizyjna.
 • po drugie kontrolę prowadzoną przez biegłego rewidenta (wyznaczony w postępowaniu sądowym na wniosek wspólników reprezentujących minimum 1/10 kapitału zakładowego);
 • po trzecie kontrolę sprawowaną przez wyznaczone do tego organy – radę nadzorczą i komisję rewizyjną.

Uwaga! Obowiązek ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej powstaje, kiedy kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 000 zł., a w spółce jest więcej niż 25 wspólników

Jaki kapitał zakładowy spółki z o.o?

Minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o. wynosi 5 000 zł i może być wyższy. Zbyt niski kapitał zakładowy może działać hamująco na rozwój firmy, ponieważ firma z niskim kapitałem może być traktowana jako małowiarygodny partner. Bowiem co do zasady, spółka ponosi odpowiedzialność tylko do wysokości kwoty kapitału zakładowego.

W tym artykule napisałem więcej o roli kapitału zakładowego i czym kierowali się moi klienci podwyższający kapitał zakładowy w swoich firmach.

Zakup spółki z o.o. co sprawdzić?

 • W obrocie istnieje zjawisko „kupowania spółek” co polega na nabywaniu udziałów w zarejstrowanych spółkach i jest popularna z różnych względów, przede wszystkim spółka działa, jest wpisana do wszystkich rejestrów i od razu może prowadzić działalność.
 • Takie rozwiązanie ma także minusy, ponieważ wymaga bardzo dokładnego sprawdzenia historii firmy, zarówno od strony formalnej, ale także tego w jakim kontekście firma (nazwa spółki) pojawiała się w mediach.

Kto powołuje zarząd spółki z o.o?

Co do zasady członków zarządu powołuje zgromadzenie wspólników spółki, w drodze uchwały, ale umowa spółki może przewidywać inne sposoby powoływania członków zarządu.

Jak w praktyce wygląda ograniczona odpowiedzialność wspólników?

W praktyce, wspólnicy spółki z o.o. wchodzą w skład zarządu i ponoszą odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiąznia spółki, jeżeli egzekucja z jej majątku okaże się bezskuteczna.

Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, jeżeli wykaże jedną z poniższych przesłanek:

 • we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości
 • we właściwym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu,
 • niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy,
 • pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

Mateusz Szczypa
radca prawny

Ustawa Prawo Przedsiębiorców definiuje pojęcie działalności gospodarczej jako zorganizowanej działalności zarobkowej, wykonywanej we własnym imieniu i w sposób ciągły.

W związku z tym podstawowe kryteria, które definiują JDG [Czytaj dalej…]

UWAGA

Pamiętaj proszę, że powyższy artykuł nie stanowi porady, jest jedynie zbiorem informacji. Przed podjęciem decyzji skontaktuj się z prawnikiem.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego/użytkowego

Umowa najmu lokalu

Z tego wpisu dowiesz się w jaki sposób umowa najmu pozwala uniknąć podwójnego opodatkowania i pobierzesz darmowy wzór takiej umowy z moimi komentarzami (na samym dole).

Czytaj więcej »